NỘI DUNG

   
Hỗn hợp cho lợn lai từ 30kg – X/C
   
Hỗn hợp cho lợn lai từ 15-35 kg