NỘI DUNG

   
Hỗn hợp cho gà màu từ 1 ngày tuổi tới X/C
   
Hỗn hợp cho gà trắng từ 29-42 ngày tuổi
   
Hỗn hợp cho gà trắng từ 15-28 ngày tuổi
   
Hỗn hợp cho gà trắng từ 1-14 ngày tuổi