TIN TỨC

THÔNG BÁO TRUYỂN DỤNG TRƯỞNG VÙNG KINH DOANH, NHÂN VIÊN KINH DOANH

TH￯﾿テ￯ᄒヤNG B￯﾿テ￯ᄒチO TUY￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒツN D￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄂNG TR￯﾿ニ￯ᄒᆵ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒ゙NG V￯﾿テ￯ᄒルNG KINH DOANH ( S￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒム l￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪng 6 ng￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒンi) NH￯﾿テ￯ᄒツN VI￯﾿テ￯ᄒハN KINH DOANH ( S￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒム l￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪng 20 ng￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒンi) 1.￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ Nhi￯﾿テ￯ᄒᆰ￯﾿フ￯ᄒᆪm vu￯﾿フ￯ᄒᆪ, quy￯﾿テ￯ᄒᆰ￯﾿フ￯ᄒタn ha￯﾿フ￯ᄒᆪn -￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ X￯﾿テ￯ᄒᄁy d￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆng v￯﾿テ￯ᄒᅠ ph￯﾿テ￯ᄒᄀt tri￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテn h￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌ th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムng ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi l￯﾿テ￯ᄒᄑ￯﾿ツ￯ᄒᅠ kinh doanh t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi khu v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆc; -￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ L￯﾿テ￯ᄒᅠm vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌc t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi c￯﾿テ￯ᄒᄀc t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒノnh nh￯﾿ニ￯ᄒᄚ: H￯﾿テ￯ᄒᅠ Giang, Tuy￯﾿テ￯ᄒᆰn Quang, L￯﾿テ￯ᄒᅠo Cai, ...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユ ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃn dinh d￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄀng vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt t￯﾿テ￯ᄒᆳn Viettin nutrition joint stock company ￯﾿ト￯ᄒミ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒa ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒノ : Trung Gi￯﾿テ￯ᄒᆪ ￯﾿ᄁ￯ᄒタ￯ᄒモ S￯﾿テ￯ᄒᄈc S￯﾿ニ￯ᄒᄀn ￯﾿ᄁ￯ᄒタ￯ᄒモ H￯﾿テ￯ᄒᅠ N￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルi ￯﾿ト￯ᄒミi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌn tho￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi: 04.596.4688￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ Fax: 04.596.4666￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ Web: viettin.net.vn TH￯﾿テ￯ᄒヤNG B￯﾿テ￯ᄒチO TUY￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒツN D￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄂNG QU￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄁN L￯﾿テ￯ᄒン S￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄁN XU￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄂT, QU￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄁN L￯﾿テ￯ᄒン B￯﾿テ￯ᄒチN H￯﾿テ￯ᄒタNG NH￯﾿テ￯ᄒツN VI￯﾿テ￯ᄒハN B￯﾿テ￯ᄒチN H￯﾿テ￯ᄒタNG 1. V￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒ tr￯﾿テ￯ᄒᆳ tuy￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテn d￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬng g￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒモm: a, Qu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn ...