TIN TỨC

Bé Linh Chi nhận học bổng 200 triệu đồng

YB￯﾿ト￯ᄒミT – Ng￯﾿テ￯ᄒᅠy 13/5, b￯﾿テ￯ᄒᄅ Nguy￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒナn Linh Chi kh￯﾿テ￯ᄒᄡng tay, kh￯﾿テ￯ᄒᄡng ch￯﾿テ￯ᄒᄁn hi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌn ￯﾿ト￯ᄒムang h￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヘc l￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロp 1D, Tr￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒンng Ti￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテu h￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヘc Nguy￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒナn Th￯﾿テ￯ᄒᄀi H￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヘc th￯﾿テ￯ᄒᅠnh ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒム Y￯﾿テ￯ᄒᆰn B￯﾿テ￯ᄒᄀi, ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪc C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユ ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃn dinh d￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄀng Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt T￯﾿テ￯ᄒᆳn – S￯﾿テ￯ᄒᄈc S￯﾿ニ￯ᄒᄀn, H￯﾿テ￯ᄒᅠ N￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルi trao t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄋng h￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヘc b￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユng trong 10 n￯﾿ト￯ᄒテm, v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユng tr￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒ gi￯﾿テ￯ᄒᄀ 200 tri￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌu ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒモng. ...

LĐLĐ tỉnh Yên Bái động viên người lao động

Thi￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿t th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆc h￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒ゚ng ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅng ￯﾿ᄁ￯ᄒタ￯ᄒワTh￯﾿テ￯ᄒᄀng c￯﾿テ￯ᄒᄡng nh￯﾿テ￯ᄒᄁn￯﾿ᄁ￯ᄒタ￯ᄒン n￯﾿ト￯ᄒテm 2014, ng￯﾿テ￯ᄒᅠy 18.4, ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒモng ch￯﾿テ￯ᄒᆳ V￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ニ￯ᄒᄀng V￯﾿ト￯ᄒテn B￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄆng – Ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃ t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒch L￯﾿ト￯ᄒミL￯﾿ト￯ᄒミ t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒノnh Y￯﾿テ￯ᄒᆰn B￯﾿テ￯ᄒᄀi – ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᆪ t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi th￯﾿ト￯ᄒテm h￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒマi ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルng vi￯﾿テ￯ᄒᆰn CNL￯﾿ト￯ᄒミ t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi Cty TNHH Ho￯﾿テ￯ᄒᅠ B￯﾿テ￯ᄒᆲnh v￯﾿テ￯ᄒᅠ Cty c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユ ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃn dinh d￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄀng Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt T￯﾿テ￯ᄒᆳn. T￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᄁy, ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒモng ch￯﾿テ￯ᄒᆳ Ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃ t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒch L￯﾿ト￯ᄒミL￯﾿ト￯ᄒミ t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒノnh th￯﾿ト￯ᄒテm h￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒマi v￯﾿テ￯ᄒᅠ ...

Doanh nhân Bùi Đức Huyên: Kỳ vọng thị trường khởi sắc

(TBDN) Sau nhi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチu n￯﾿ト￯ᄒテm tham gia v￯﾿テ￯ᄒᅠo l￯﾿ト￯ᄒᄅnh v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆc s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn xu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc ￯﾿ト￯ᄒテn ch￯﾿ト￯ᄒテn nu￯﾿テ￯ᄒᄡi, C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty CP Dinh d￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄀng Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt T￯﾿テ￯ᄒᆳn ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᆪ kh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄈng ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒnh ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪc v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒ th￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿ c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃa m￯﾿テ￯ᄒᆲnh tr￯﾿テ￯ᄒᆰn th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒ tr￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒンng… M￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄋc d￯﾿テ￯ᄒᄍ, b￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムi c￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪnh chung v￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆱn c￯﾿テ￯ᄒᄇn nhi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチu th￯﾿テ￯ᄒᄀch th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc, ￯﾿テ￯ᄒᄀp l￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆc nh￯﾿ニ￯ᄒᄚng l￯﾿テ￯ᄒᆪnh ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀo C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty v￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆱn ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃ ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルng x￯﾿テ￯ᄒᄁy d￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆng ...

Công ty Cổ phần dinh dưỡng Việt Tín: Khẳng định thương hiệu Việt

G￯﾿テ￯ᄒᄈp ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃn nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒマ b￯﾿テ￯ᄒᄅ ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬc v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬ l￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪi ￯﾿テ￯ᄒᆳch c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃa ng￯﾿テ￯ᄒᅠnh ch￯﾿ト￯ᄒテn nu￯﾿テ￯ᄒᄡi, n￯﾿テ￯ᄒᄁng cao n￯﾿ト￯ᄒテng l￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆc c￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀnh tranh v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi c￯﾿テ￯ᄒᄀc c￯﾿テ￯ᄒᄡng ty n￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロc ngo￯﾿テ￯ᄒᅠi, t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆱng b￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロc kh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄈng ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒnh ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt l￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪng h￯﾿テ￯ᄒᅠng Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt￯﾿ᄁ￯ᄒタ￯ᄒᆭ l￯﾿テ￯ᄒᅠ t￯﾿テ￯ᄒᄁm huy￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿t c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃa Doanh nh￯﾿テ￯ᄒᄁn B￯﾿テ￯ᄒᄍi ￯﾿ト￯ᄒミ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc Huy￯﾿テ￯ᄒᆰn, Gi￯﾿テ￯ᄒᄀm ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムc C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty C￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユ ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃn dinh d￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄀng Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt T￯﾿テ￯ᄒᆳn. Nhi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチu n￯﾿ト￯ᄒテm qua, b￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチn ...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユ ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃn dinh d￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄀng vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt t￯﾿テ￯ᄒᆳn Viettin nutrition joint stock company ￯﾿ト￯ᄒミ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒa ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒノ : Trung Gi￯﾿テ￯ᄒᆪ ￯﾿ᄁ￯ᄒタ￯ᄒモ S￯﾿テ￯ᄒᄈc S￯﾿ニ￯ᄒᄀn ￯﾿ᄁ￯ᄒタ￯ᄒモ H￯﾿テ￯ᄒᅠ N￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルi ￯﾿ト￯ᄒミi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌn tho￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi: 04.596.4688￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ Fax: 04.596.4666￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ Web: viettin.net.vn TH￯﾿テ￯ᄒヤNG B￯﾿テ￯ᄒチO TUY￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒツN D￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄂNG QU￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄁN L￯﾿テ￯ᄒン S￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄁN XU￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄂT, QU￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄁN L￯﾿テ￯ᄒン B￯﾿テ￯ᄒチN H￯﾿テ￯ᄒタNG NH￯﾿テ￯ᄒツN VI￯﾿テ￯ᄒハN B￯﾿テ￯ᄒチN H￯﾿テ￯ᄒタNG 1. V￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒ tr￯﾿テ￯ᄒᆳ tuy￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテn d￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬng g￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒモm: a, Qu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn ...

Tìm lời giải “bài toán” thức ăn chăn nuôi

Theo th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムng k￯﾿テ￯ᄒᆰ c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃa B￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒル NNPTNT, n￯﾿ト￯ᄒテm 2013 Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt Nam ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᆪ thu v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチ 2,95 t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄋ USD nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒン xu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt kh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄅu g￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀo nh￯﾿ニ￯ᄒᄚng ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᆪ chi t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi 3 t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄋ USD ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテ nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳp kh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄅu th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc ￯﾿ト￯ᄒテn gia s￯﾿テ￯ᄒᄎc v￯﾿テ￯ᄒᅠ nguy￯﾿テ￯ᄒᆰn li￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌu. ￯﾿ト￯ᄒミ￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪc k￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄈ v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヘng s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄑ chi￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿m t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi h￯﾿ニ￯ᄒᄀn 40% t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄋ tr￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヘng gi￯﾿テ￯ᄒᄀ tr￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒ trong c￯﾿ニ￯ᄒᄀ c￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬu to￯﾿テ￯ᄒᅠn ng￯﾿テ￯ᄒᅠnh N￯﾿テ￯ᄒᄡng ...

Page 4 of 512345