TIN TỨC

Công tác diễn tập PCCC tại nhà máy Sóc Sơn năm 2014

M￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルt trong nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆵng ho￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀt ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルng th￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒンng ni￯﾿テ￯ᄒᆰn di￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒナn ra h￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄆng n￯﾿ト￯ᄒテm c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃa c￯﾿テ￯ᄒᄀn b￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒル nh￯﾿テ￯ᄒᄁn vi￯﾿テ￯ᄒᆰn Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt T￯﾿テ￯ᄒᆳn ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᄈ l￯﾿テ￯ᄒᅠ Ho￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀt ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルng b￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒモi d￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄀng nghi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌp v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬ PCCC cho t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt c￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪ CBNV. N￯﾿ト￯ᄒテm nay c￯﾿テ￯ᄒᄡng ty ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムi h￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪp v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルi PCCC ￯﾿ト￯ᄒミ￯﾿テ￯ᄒᄡng Anh t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユ ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᅠo t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀo, hu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬn luy￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌn ph￯﾿テ￯ᄒᄇng ch￯﾿テ￯ᄒᄀy cho CBNV. ￯﾿ト￯ᄒミ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルi PCCC huy￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌn ...

Gà thịt tăng giá, vẫn đầy rủi ro

T￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆱ h￯﾿ニ￯ᄒᄀn 1 th￯﾿テ￯ᄒᄀng nay, gi￯﾿テ￯ᄒᄀ g￯﾿テ￯ᄒᅠ th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒt khu v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆc ph￯﾿テ￯ᄒᆳa B￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆵc ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᆪ t￯﾿ト￯ᄒテng m￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀnh, t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆱ m￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc 55.000 ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒモng/kg b￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆵt c￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪ ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᅠn t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi tr￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi l￯﾿テ￯ᄒᆰn m￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc 85.000 ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒモng/kg. T￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ニ￯ᄒᄀng ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅng v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi m￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc t￯﾿ト￯ᄒテng n￯﾿テ￯ᄒᅠy, gi￯﾿テ￯ᄒᄀ g￯﾿テ￯ᄒᅠ th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒt b￯﾿テ￯ᄒᄀn t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪ c￯﾿ナ￯ᄒᄅng v￯﾿テ￯ᄒᄍn v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬt t￯﾿ト￯ᄒテng theo, hi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌn ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᆪ ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒ゚ m￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc tr￯﾿テ￯ᄒᆰn d￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi 140.000 ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒモng/kg. ￯﾿ト￯ᄒミ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪt bi￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿n ...

Thị trường thức ăn chăn nuôi: DN Việt tìm lối đi riêng

H￯﾿テ￯ᄒᅠng lo￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀt s￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆ ki￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌn kh￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒ゚i c￯﾿テ￯ᄒᄡng ho￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄋc khai tr￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ニ￯ᄒᄀng nh￯﾿テ￯ᄒᅠ m￯﾿テ￯ᄒᄀy s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn xu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc ￯﾿ト￯ᄒテn ch￯﾿ト￯ᄒテn nu￯﾿テ￯ᄒᄡi m￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi, c￯﾿テ￯ᄒᄡng su￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt h￯﾿テ￯ᄒᅠng tr￯﾿ト￯ᄒテm ngh￯﾿テ￯ᄒᆲn t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬn/n￯﾿ト￯ᄒテm c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃa c￯﾿テ￯ᄒᄀc doanh nghi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌp (DN) n￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロc ngo￯﾿テ￯ᄒᅠi, cho th￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬy s￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc ￯﾿テ￯ᄒᄅp s￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc c￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀnh tranh t￯﾿ト￯ᄒテng m￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀnh ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムi v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi DN n￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルi. C￯﾿テ￯ᄒᄡngTh￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ニ￯ᄒᄀng – C￯﾿テ￯ᄒᄀc chuy￯﾿テ￯ᄒᆰn gia d￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆ b￯﾿テ￯ᄒᄀo, n￯﾿ト￯ᄒテm 2014 c￯﾿テ￯ᄒᄍng v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi ...

Page 3 of 512345