TIN TỨC

Bản tin thời sự trưa 08/01/2017

VOV1￯﾿ツ￯ᄒᅠ- Ph￯﾿テ￯ᄒᄈ Th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃ t￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロng Tr￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ニ￯ᄒᄀng H￯﾿テ￯ᄒᄇa B￯﾿テ￯ᄒᆲnh d￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆ v￯﾿テ￯ᄒᅠ ph￯﾿テ￯ᄒᄀt bi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテu t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi Ng￯﾿テ￯ᄒᅠy h￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルi Ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃ nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳt ￯﾿ト￯ᄒミ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒマ 2017. - Trung ￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ニ￯ᄒᄀng M￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄋt tr￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳn T￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユ qu￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムc Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt Nam t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄋng h￯﾿テ￯ᄒᅠng ngh￯﾿テ￯ᄒᆲn su￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt qu￯﾿テ￯ᄒᅠ T￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿t ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿n c￯﾿テ￯ᄒᄀc h￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒル ngh￯﾿テ￯ᄒᄄo, gia ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᆲnh ch￯﾿テ￯ᄒᆳnh s￯﾿テ￯ᄒᄀch v￯﾿テ￯ᄒᅠ c￯﾿テ￯ᄒᄀc Trung t￯﾿テ￯ᄒᄁm nu￯﾿テ￯ᄒᄡi d￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄀng tr￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄏ m￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒモ c￯﾿テ￯ᄒᄡi, ng￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒンi khuy￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿t t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳt. - C￯﾿テ￯ᄒᄀc ...

Công ty CP Dinh dưỡng Việt Tín Khánh thành dây chuyền sản xuất và ra mắt Công ty CP Quốc tế Gluck

Th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅ hai, 09/01/2017 | 11:43 C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty CP Dinh d￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄀng Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt T￯﾿テ￯ᄒᆳn Kh￯﾿テ￯ᄒᄀnh th￯﾿テ￯ᄒᅠnh d￯﾿テ￯ᄒᄁy chuy￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチn s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn xu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt v￯﾿テ￯ᄒᅠ ra m￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆵt C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty CP Qu￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムc t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿ Gluck Ng￯﾿テ￯ᄒᅠy 7/1/2017 t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi x￯﾿テ￯ᄒᆪ Trung Gi￯﾿テ￯ᄒᆪ (huy￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌn S￯﾿テ￯ᄒᄈc S￯﾿ニ￯ᄒᄀn, H￯﾿テ￯ᄒᅠ N￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルi), C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty CP Dinh d￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄀng Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt T￯﾿テ￯ᄒᆳn ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᆪ t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユ ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc l￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒナ kh￯﾿テ￯ᄒᄀnh th￯﾿テ￯ᄒᅠnh d￯﾿テ￯ᄒᄁy chuy￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチn s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn xu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt ...

THÔNG BÁO TRUYỂN DỤNG TRƯỞNG VÙNG KINH DOANH, NHÂN VIÊN KINH DOANH

TH￯﾿テ￯ᄒヤNG B￯﾿テ￯ᄒチO TUY￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒツN D￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄂNG TR￯﾿ニ￯ᄒᆵ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒ゙NG V￯﾿テ￯ᄒルNG KINH DOANH ( S￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒム l￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪng 6 ng￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒンi) NH￯﾿テ￯ᄒツN VI￯﾿テ￯ᄒハN KINH DOANH ( S￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒム l￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪng 20 ng￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒンi) 1.￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ Nhi￯﾿テ￯ᄒᆰ￯﾿フ￯ᄒᆪm vu￯﾿フ￯ᄒᆪ, quy￯﾿テ￯ᄒᆰ￯﾿フ￯ᄒタn ha￯﾿フ￯ᄒᆪn -￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ X￯﾿テ￯ᄒᄁy d￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆng v￯﾿テ￯ᄒᅠ ph￯﾿テ￯ᄒᄀt tri￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテn h￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌ th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムng ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi l￯﾿テ￯ᄒᄑ￯﾿ツ￯ᄒᅠ kinh doanh t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi khu v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆc; -￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ L￯﾿テ￯ᄒᅠm vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌc t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi c￯﾿テ￯ᄒᄀc t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒノnh nh￯﾿ニ￯ᄒᄚ: H￯﾿テ￯ᄒᅠ Giang, Tuy￯﾿テ￯ᄒᆰn Quang, L￯﾿テ￯ᄒᅠo Cai, ...

Page 1 of 512345