TIN TỨC

Công ty CP Dinh dưỡng Việt Tín Khánh thành dây chuyền sản xuất và ra mắt Công ty CP Quốc tế Gluck

Th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅ hai, 09/01/2017 | 11:43 C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty CP Dinh d￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄀng Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt T￯﾿テ￯ᄒᆳn Kh￯﾿テ￯ᄒᄀnh th￯﾿テ￯ᄒᅠnh d￯﾿テ￯ᄒᄁy chuy￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチn s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn xu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt v￯﾿テ￯ᄒᅠ ra m￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆵt C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty CP Qu￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムc t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿ Gluck Ng￯﾿テ￯ᄒᅠy 7/1/2017 t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi x￯﾿テ￯ᄒᆪ Trung Gi￯﾿テ￯ᄒᆪ (huy￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌn S￯﾿テ￯ᄒᄈc S￯﾿ニ￯ᄒᄀn, H￯﾿テ￯ᄒᅠ N￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルi), C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty CP Dinh d￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄀng Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt T￯﾿テ￯ᄒᆳn ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᆪ t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユ ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc l￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒナ kh￯﾿テ￯ᄒᄀnh th￯﾿テ￯ᄒᅠnh d￯﾿テ￯ᄒᄁy chuy￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチn s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn xu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt ...

Công tác diễn tập PCCC tại nhà máy Sóc Sơn năm 2014

M￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルt trong nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆵng ho￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀt ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルng th￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒンng ni￯﾿テ￯ᄒᆰn di￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒナn ra h￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄆng n￯﾿ト￯ᄒテm c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃa c￯﾿テ￯ᄒᄀn b￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒル nh￯﾿テ￯ᄒᄁn vi￯﾿テ￯ᄒᆰn Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt T￯﾿テ￯ᄒᆳn ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᄈ l￯﾿テ￯ᄒᅠ Ho￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀt ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルng b￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒモi d￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄀng nghi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌp v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬ PCCC cho t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt c￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪ CBNV. N￯﾿ト￯ᄒテm nay c￯﾿テ￯ᄒᄡng ty ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムi h￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪp v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルi PCCC ￯﾿ト￯ᄒミ￯﾿テ￯ᄒᄡng Anh t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユ ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᅠo t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀo, hu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬn luy￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌn ph￯﾿テ￯ᄒᄇng ch￯﾿テ￯ᄒᄀy cho CBNV. ￯﾿ト￯ᄒミ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルi PCCC huy￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌn ...

Page 1 of 3123