TIN TỨC

Doanh nhân Bùi Đức Huyên: Kỳ vọng thị trường khởi sắc

(TBDN) Sau nhi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチu n￯﾿ト￯ᄒテm tham gia v￯﾿テ￯ᄒᅠo l￯﾿ト￯ᄒᄅnh v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆc s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn xu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc ￯﾿ト￯ᄒテn ch￯﾿ト￯ᄒテn nu￯﾿テ￯ᄒᄡi, C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty CP Dinh d￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄀng Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt T￯﾿テ￯ᄒᆳn ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᆪ kh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄈng ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒnh ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪc v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒ th￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿ c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃa m￯﾿テ￯ᄒᆲnh tr￯﾿テ￯ᄒᆰn th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒ tr￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒンng… M￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄋc d￯﾿テ￯ᄒᄍ, b￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムi c￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪnh chung v￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆱn c￯﾿テ￯ᄒᄇn nhi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチu th￯﾿テ￯ᄒᄀch th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc, ￯﾿テ￯ᄒᄀp l￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆc nh￯﾿ニ￯ᄒᄚng l￯﾿テ￯ᄒᆪnh ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀo C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty v￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆱn ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃ ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルng x￯﾿テ￯ᄒᄁy d￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆng ...

Công ty Cổ phần dinh dưỡng Việt Tín: Khẳng định thương hiệu Việt

G￯﾿テ￯ᄒᄈp ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃn nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒマ b￯﾿テ￯ᄒᄅ ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬc v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬ l￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪi ￯﾿テ￯ᄒᆳch c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃa ng￯﾿テ￯ᄒᅠnh ch￯﾿ト￯ᄒテn nu￯﾿テ￯ᄒᄡi, n￯﾿テ￯ᄒᄁng cao n￯﾿ト￯ᄒテng l￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆc c￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀnh tranh v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi c￯﾿テ￯ᄒᄀc c￯﾿テ￯ᄒᄡng ty n￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロc ngo￯﾿テ￯ᄒᅠi, t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆱng b￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロc kh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄈng ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒnh ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt l￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪng h￯﾿テ￯ᄒᅠng Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt￯﾿ᄁ￯ᄒタ￯ᄒᆭ l￯﾿テ￯ᄒᅠ t￯﾿テ￯ᄒᄁm huy￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿t c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃa Doanh nh￯﾿テ￯ᄒᄁn B￯﾿テ￯ᄒᄍi ￯﾿ト￯ᄒミ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc Huy￯﾿テ￯ᄒᆰn, Gi￯﾿テ￯ᄒᄀm ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムc C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty C￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユ ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃn dinh d￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄀng Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt T￯﾿テ￯ᄒᆳn. Nhi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチu n￯﾿ト￯ᄒテm qua, b￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチn ...

Tìm lời giải “bài toán” thức ăn chăn nuôi

Theo th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムng k￯﾿テ￯ᄒᆰ c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃa B￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒル NNPTNT, n￯﾿ト￯ᄒテm 2013 Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt Nam ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᆪ thu v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチ 2,95 t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄋ USD nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒン xu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt kh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄅu g￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀo nh￯﾿ニ￯ᄒᄚng ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᆪ chi t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi 3 t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄋ USD ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテ nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳp kh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄅu th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc ￯﾿ト￯ᄒテn gia s￯﾿テ￯ᄒᄎc v￯﾿テ￯ᄒᅠ nguy￯﾿テ￯ᄒᆰn li￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌu. ￯﾿ト￯ᄒミ￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪc k￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄈ v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヘng s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄑ chi￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿m t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi h￯﾿ニ￯ᄒᄀn 40% t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄋ tr￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヘng gi￯﾿テ￯ᄒᄀ tr￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒ trong c￯﾿ニ￯ᄒᄀ c￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬu to￯﾿テ￯ᄒᅠn ng￯﾿テ￯ᄒᅠnh N￯﾿テ￯ᄒᄡng ...

Thức ăn gia súc chiếm 81,9% tổng kim ngạch nhập khẩu từ Achentina

C￯﾿テ￯ᄒᄀc m￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄋt h￯﾿テ￯ᄒᅠng nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳp kh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄅu ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃ y￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿u t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆱ Achentina nh￯﾿ニ￯ᄒᄚ: Th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc ￯﾿ト￯ᄒテn gia s￯﾿テ￯ᄒᄎc v￯﾿テ￯ᄒᅠ nguy￯﾿テ￯ᄒᆰn li￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌu; ng￯﾿テ￯ᄒᄡ; ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳu t￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ニ￯ᄒᄀng; nguy￯﾿テ￯ᄒᆰn ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬ li￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌu d￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt, may, da gi￯﾿テ￯ᄒᅠy; d￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃu m￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄀ ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルng th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆc v￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳt; d￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪc ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄅm; g￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒラ v￯﾿テ￯ᄒᅠ s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄅm g￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒラ; b￯﾿テ￯ᄒᄡng c￯﾿テ￯ᄒᄀc lo￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi; s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄅm t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆱ s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆵt th￯﾿テ￯ᄒᄅp. Trong ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᄈ m￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄋt h￯﾿テ￯ᄒᅠng c￯﾿テ￯ᄒᄈ gi￯﾿テ￯ᄒᄀ tr￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒ nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳp ...

Nhật triệu đại sứ Trung Quốc

￯﾿ト￯ᄒミ￯﾿テ￯ᄒᄁy l￯﾿テ￯ᄒᅠ v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬ x￯﾿テ￯ᄒᄁm nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳp ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃu ti￯﾿テ￯ᄒᆰn c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃa m￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルt m￯﾿テ￯ᄒᄀy bay nh￯﾿テ￯ᄒᅠ n￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロc Trung Qu￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムc v￯﾿テ￯ᄒᅠo kh￯﾿テ￯ᄒᄡng ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳn Nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳt k￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテ t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆱ qu￯﾿テ￯ᄒᄁn ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルi Tokyo b￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆵt ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃu gi￯﾿テ￯ᄒᄀm s￯﾿テ￯ᄒᄀt b￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃu tr￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒンi v￯﾿テ￯ᄒᅠo n￯﾿ト￯ᄒテm 1958.   Trong cu￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルc g￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄋp ng￯﾿テ￯ᄒᅠy h￯﾿テ￯ᄒᄡm nay, ￯﾿テ￯ᄒᄡng Saiki ￯﾿ᄁ￯ᄒタ￯ᄒワ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᆪ k￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒch li￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムi vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌc x￯﾿テ￯ᄒᄁm ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀm c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃa c￯﾿テ￯ᄒᄀc t￯﾿テ￯ᄒᅠu c￯﾿テ￯ᄒᄡng c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃa ...

Page 4 of 512345