TIN TỨC

Gà thịt tăng giá, vẫn đầy rủi ro

T￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆱ h￯﾿ニ￯ᄒᄀn 1 th￯﾿テ￯ᄒᄀng nay, gi￯﾿テ￯ᄒᄀ g￯﾿テ￯ᄒᅠ th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒt khu v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆc ph￯﾿テ￯ᄒᆳa B￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆵc ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᆪ t￯﾿ト￯ᄒテng m￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀnh, t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆱ m￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc 55.000 ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒモng/kg b￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆵt c￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪ ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᅠn t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi tr￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi l￯﾿テ￯ᄒᆰn m￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc 85.000 ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒモng/kg. T￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ニ￯ᄒᄀng ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅng v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi m￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc t￯﾿ト￯ᄒテng n￯﾿テ￯ᄒᅠy, gi￯﾿テ￯ᄒᄀ g￯﾿テ￯ᄒᅠ th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒt b￯﾿テ￯ᄒᄀn t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪ c￯﾿ナ￯ᄒᄅng v￯﾿テ￯ᄒᄍn v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬt t￯﾿ト￯ᄒテng theo, hi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌn ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᆪ ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒ゚ m￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc tr￯﾿テ￯ᄒᆰn d￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi 140.000 ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒモng/kg. ￯﾿ト￯ᄒミ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪt bi￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿n ...

Thị trường thức ăn chăn nuôi: DN Việt tìm lối đi riêng

H￯﾿テ￯ᄒᅠng lo￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀt s￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆ ki￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌn kh￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒ゚i c￯﾿テ￯ᄒᄡng ho￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄋc khai tr￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ニ￯ᄒᄀng nh￯﾿テ￯ᄒᅠ m￯﾿テ￯ᄒᄀy s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn xu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc ￯﾿ト￯ᄒテn ch￯﾿ト￯ᄒテn nu￯﾿テ￯ᄒᄡi m￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi, c￯﾿テ￯ᄒᄡng su￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt h￯﾿テ￯ᄒᅠng tr￯﾿ト￯ᄒテm ngh￯﾿テ￯ᄒᆲn t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬn/n￯﾿ト￯ᄒテm c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃa c￯﾿テ￯ᄒᄀc doanh nghi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌp (DN) n￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロc ngo￯﾿テ￯ᄒᅠi, cho th￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬy s￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc ￯﾿テ￯ᄒᄅp s￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc c￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀnh tranh t￯﾿ト￯ᄒテng m￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀnh ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムi v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi DN n￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルi. C￯﾿テ￯ᄒᄡngTh￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ニ￯ᄒᄀng – C￯﾿テ￯ᄒᄀc chuy￯﾿テ￯ᄒᆰn gia d￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆ b￯﾿テ￯ᄒᄀo, n￯﾿ト￯ᄒテm 2014 c￯﾿テ￯ᄒᄍng v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi ...

Bé Linh Chi nhận học bổng 200 triệu đồng

YB￯﾿ト￯ᄒミT – Ng￯﾿テ￯ᄒᅠy 13/5, b￯﾿テ￯ᄒᄅ Nguy￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒナn Linh Chi kh￯﾿テ￯ᄒᄡng tay, kh￯﾿テ￯ᄒᄡng ch￯﾿テ￯ᄒᄁn hi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌn ￯﾿ト￯ᄒムang h￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヘc l￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロp 1D, Tr￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒンng Ti￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテu h￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヘc Nguy￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒナn Th￯﾿テ￯ᄒᄀi H￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヘc th￯﾿テ￯ᄒᅠnh ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒム Y￯﾿テ￯ᄒᆰn B￯﾿テ￯ᄒᄀi, ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪc C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユ ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃn dinh d￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄀng Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt T￯﾿テ￯ᄒᆳn – S￯﾿テ￯ᄒᄈc S￯﾿ニ￯ᄒᄀn, H￯﾿テ￯ᄒᅠ N￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルi trao t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄋng h￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヘc b￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユng trong 10 n￯﾿ト￯ᄒテm, v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユng tr￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒ gi￯﾿テ￯ᄒᄀ 200 tri￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌu ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒモng. ...

LĐLĐ tỉnh Yên Bái động viên người lao động

Thi￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿t th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆc h￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒ゚ng ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅng ￯﾿ᄁ￯ᄒタ￯ᄒワTh￯﾿テ￯ᄒᄀng c￯﾿テ￯ᄒᄡng nh￯﾿テ￯ᄒᄁn￯﾿ᄁ￯ᄒタ￯ᄒン n￯﾿ト￯ᄒテm 2014, ng￯﾿テ￯ᄒᅠy 18.4, ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒモng ch￯﾿テ￯ᄒᆳ V￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ニ￯ᄒᄀng V￯﾿ト￯ᄒテn B￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄆng – Ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃ t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒch L￯﾿ト￯ᄒミL￯﾿ト￯ᄒミ t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒノnh Y￯﾿テ￯ᄒᆰn B￯﾿テ￯ᄒᄀi – ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᆪ t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi th￯﾿ト￯ᄒテm h￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒマi ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルng vi￯﾿テ￯ᄒᆰn CNL￯﾿ト￯ᄒミ t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi Cty TNHH Ho￯﾿テ￯ᄒᅠ B￯﾿テ￯ᄒᆲnh v￯﾿テ￯ᄒᅠ Cty c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユ ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃn dinh d￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄀng Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt T￯﾿テ￯ᄒᆳn. T￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᄁy, ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒモng ch￯﾿テ￯ᄒᆳ Ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃ t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒch L￯﾿ト￯ᄒミL￯﾿ト￯ᄒミ t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒノnh th￯﾿ト￯ᄒテm h￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒマi v￯﾿テ￯ᄒᅠ ...

Page 3 of 512345