CHI TIẾT

Công ty CP Dinh dưỡng Việt Tín Khánh thành dây chuyền sản xuất và ra mắt Công ty CP Quốc tế Gluck

17 - 01 - 2017

Th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅ hai, 09/01/2017 | 11:43

C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty CP Dinh d￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄀng Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt T￯﾿テ￯ᄒᆳn Kh￯﾿テ￯ᄒᄀnh th￯﾿テ￯ᄒᅠnh d￯﾿テ￯ᄒᄁy chuy￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチn s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn xu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt v￯﾿テ￯ᄒᅠ ra m￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆵt C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty CP Qu￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムc t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿ Gluck

Ng￯﾿テ￯ᄒᅠy 7/1/2017 t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi x￯﾿テ￯ᄒᆪ Trung Gi￯﾿テ￯ᄒᆪ (huy￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌn S￯﾿テ￯ᄒᄈc S￯﾿ニ￯ᄒᄀn, H￯﾿テ￯ᄒᅠ N￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルi), C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty CP Dinh d￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄀng Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt T￯﾿テ￯ᄒᆳn ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᆪ t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユ ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc l￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒナ kh￯﾿テ￯ᄒᄀnh th￯﾿テ￯ᄒᅠnh d￯﾿テ￯ᄒᄁy chuy￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチn s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn xu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt m￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi v￯﾿テ￯ᄒᅠ ra m￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆵt C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty CP Qu￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムc t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿ Gluck. Tham d￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆ c￯﾿テ￯ᄒᄈ ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi di￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌn C￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬc Ch￯﾿ト￯ᄒテn nu￯﾿テ￯ᄒᄡi, nguy￯﾿テ￯ᄒᆰn l￯﾿テ￯ᄒᆪnh ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀo T￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユng c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬc H￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳu c￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃn, ban l￯﾿テ￯ᄒᆪnh ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀo C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty c￯﾿テ￯ᄒᄍng ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᄡng ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪo c￯﾿テ￯ᄒᄀc doanh nghi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌp, ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi l￯﾿テ￯ᄒᄑ, ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムi t￯﾿テ￯ᄒᄀc, c￯﾿テ￯ᄒᄀn b￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒル c￯﾿テ￯ᄒᄡng nh￯﾿テ￯ᄒᄁn vi￯﾿テ￯ᄒᆰn C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty.

Poultry 2

C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt T￯﾿テ￯ᄒᆳn ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪc th￯﾿テ￯ᄒᅠnh l￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳp n￯﾿ト￯ᄒテm 2003, ho￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀt ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルng tr￯﾿テ￯ᄒᆰn l￯﾿ト￯ᄒᄅnh v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆc s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn xu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc ￯﾿ト￯ᄒテn ch￯﾿ト￯ᄒテn nu￯﾿テ￯ᄒᄡi (T￯﾿ト￯ᄒツCN). T￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆱ m￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルt nh￯﾿テ￯ᄒᅠ m￯﾿テ￯ᄒᄀy s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn xu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt T￯﾿ト￯ᄒツCN, ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿n nay, tr￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪi qua 14 n￯﾿ト￯ᄒテm h￯﾿テ￯ᄒᆲnh th￯﾿テ￯ᄒᅠnh v￯﾿テ￯ᄒᅠ ph￯﾿テ￯ᄒᄀt tri￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテn, Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt T￯﾿テ￯ᄒᆳn ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᆪ s￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒ゚ h￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆵu 2 nh￯﾿テ￯ᄒᅠ m￯﾿テ￯ᄒᄀy ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿ bi￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿n T￯﾿ト￯ᄒツCN t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi S￯﾿テ￯ᄒᄈc S￯﾿ニ￯ᄒᄀn v￯﾿テ￯ᄒᅠ Y￯﾿テ￯ᄒᆰn B￯﾿テ￯ᄒᄀi v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユng c￯﾿テ￯ᄒᄡng su￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt 250.000 t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬn/n￯﾿ト￯ᄒテm, v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi d￯﾿テ￯ᄒᄁy chuy￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチn v￯﾿テ￯ᄒᅠ h￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌ th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムng kho b￯﾿テ￯ᄒᆪi, trang thi￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿t b￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒ ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬ tr￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪ thu￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルc h￯﾿テ￯ᄒᅠng hi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌn ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi. S￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄅm c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃa C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᆪ c￯﾿テ￯ᄒᄈ ph￯﾿テ￯ᄒᄁn kh￯﾿テ￯ᄒᄎc ri￯﾿テ￯ᄒᆰng tr￯﾿テ￯ᄒᆰn th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒ tr￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒンng, ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄋc bi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt l￯﾿テ￯ᄒᅠ th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc ￯﾿ト￯ᄒテn cho g￯﾿テ￯ᄒᅠ ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪc kh￯﾿テ￯ᄒᄀch h￯﾿テ￯ᄒᅠng ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᄀnh gi￯﾿テ￯ᄒᄀ cao.

To￯﾿テ￯ᄒᅠn c￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪnh bu￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユi l￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒナ

To￯﾿テ￯ᄒᅠn c￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪnh bu￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユi l￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒナ

Ph￯﾿テ￯ᄒᄀt bi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテu t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi bu￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユi l￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒナ, ￯﾿テ￯ᄒᄡng B￯﾿テ￯ᄒᄍi ￯﾿ト￯ᄒミ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc Huy￯﾿テ￯ᄒᆰn, Ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃ t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒch H￯﾿ト￯ᄒミQT, T￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユng Gi￯﾿テ￯ᄒᄀm ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムc C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty chia s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄏ, v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi c￯﾿テ￯ᄒᄡng ngh￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌ ti￯﾿テ￯ᄒᆰn ti￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿n tr￯﾿テ￯ᄒᆰn th￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿ gi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪc ￯﾿テ￯ᄒᄀp d￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬng trong h￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌ th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムng d￯﾿テ￯ᄒᄁy chuy￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチn m￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi, Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt T￯﾿テ￯ᄒᆳn t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆ tin s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄅm s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn xu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt tr￯﾿テ￯ᄒᆰn d￯﾿テ￯ᄒᄁy chuy￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチn n￯﾿テ￯ᄒᅠy ho￯﾿テ￯ᄒᅠn to￯﾿テ￯ᄒᅠn c￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀnh tranh ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪc v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆵng c￯﾿テ￯ᄒᄡng ty l￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロn tr￯﾿テ￯ᄒᆰn th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒ tr￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒンng. C￯﾿テ￯ᄒᄍng ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᄈ, vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌc ra m￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆵt C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty Gluck nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄆm kh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄈng ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒnh vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌc t￯﾿テ￯ᄒᄁm huy￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿t ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃu t￯﾿ニ￯ᄒᄚ s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn xu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc ￯﾿ト￯ᄒテn cho heo m￯﾿テ￯ᄒᅠ C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty ￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬp ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃ nhi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチu n￯﾿ト￯ᄒテm li￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチn.

B￯﾿テ￯ᄒᄍi ￯﾿ト￯ᄒミ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc Huy￯﾿テ￯ᄒᆰn, Ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃ t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒch H￯﾿ト￯ᄒミQT, T￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユng Gi￯﾿テ￯ᄒᄀm ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムc C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty ph￯﾿テ￯ᄒᄀt bi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテu t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi bu￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユi l￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒナ

B￯﾿テ￯ᄒᄍi ￯﾿ト￯ᄒミ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc Huy￯﾿テ￯ᄒᆰn, Ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃ t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒch H￯﾿ト￯ᄒミQT, T￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユng Gi￯﾿テ￯ᄒᄀm ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムc C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty ph￯﾿テ￯ᄒᄀt bi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテu t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi bu￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユi l￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒナ

Gluck t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆ tin doanh s￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒム n￯﾿ト￯ᄒテm 2017 ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀt 420 t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄋ. C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty cam k￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿t kh￯﾿テ￯ᄒᄡng s￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆳ d￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬng ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt c￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬm v￯﾿テ￯ᄒᅠ kh￯﾿テ￯ᄒᄀng sinh trong s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn xu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt T￯﾿ト￯ᄒツCN ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテ ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪm b￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪo an to￯﾿テ￯ᄒᅠn cho ng￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒンi ti￯﾿テ￯ᄒᆰu d￯﾿テ￯ᄒᄍng. N￯﾿ト￯ᄒテm 2017, m￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬc ti￯﾿テ￯ᄒᆰu c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃa nh￯﾿テ￯ᄒᅠ m￯﾿テ￯ᄒᄀy Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt T￯﾿テ￯ᄒᆳn S￯﾿テ￯ᄒᄈc S￯﾿ニ￯ᄒᄀn ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀt 52.500 t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬn, Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt T￯﾿テ￯ᄒᆳn Y￯﾿テ￯ᄒᆰn B￯﾿テ￯ᄒᄀi ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀt 20.000 t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬn, C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty CP Qu￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムc t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿ Gluck ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀt 42.500 t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬn. ￯﾿ト￯ᄒミ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒモng th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒンi C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳn gia c￯﾿テ￯ᄒᄡng th￯﾿テ￯ᄒᆰm 60.000 t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬn ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテ ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪm b￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪo khai th￯﾿テ￯ᄒᄀc 70% c￯﾿テ￯ᄒᄡng su￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt m￯﾿テ￯ᄒᄀy, t￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ニ￯ᄒᄀng ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ニ￯ᄒᄀng s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn xu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt 175.000 t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬn T￯﾿ト￯ᄒツCN n￯﾿ト￯ᄒテm 2017.

￯﾿ト￯ᄒミ￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi di￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌn C￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬc Ch￯﾿ト￯ᄒテn nu￯﾿テ￯ᄒᄡi, ￯﾿テ￯ᄒᄡng Chu ￯﾿ト￯ᄒミ￯﾿テ￯ᄒᆲnh Khu cho bi￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿t: N￯﾿ト￯ᄒテm 2016 Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt Nam s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn xu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪc 20 tri￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌu t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬn th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc ￯﾿ト￯ᄒテn c￯﾿テ￯ᄒᄡng nghi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌp, trong ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᄈ th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc ￯﾿ト￯ᄒテn gia s￯﾿テ￯ᄒᄎc gia c￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃm 17 tri￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌu t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬn. Nh￯﾿テ￯ᄒᆲn chung ng￯﾿テ￯ᄒᅠnh ch￯﾿ト￯ᄒテn nu￯﾿テ￯ᄒᄡi v￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆱn ph￯﾿テ￯ᄒᄀt tri￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテn nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒマ l￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄏ ph￯﾿テ￯ᄒᄁn t￯﾿テ￯ᄒᄀn, trong b￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムi c￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪnh gia nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳp qu￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムc t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿, y￯﾿テ￯ᄒᆰu c￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃu n￯﾿テ￯ᄒᄁng cao n￯﾿ト￯ᄒテng su￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt, ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt l￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪng, qu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn l￯﾿テ￯ᄒᄑ theo chu￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒラi, ch￯﾿ト￯ᄒテn nu￯﾿テ￯ᄒᄡi s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀch ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪc ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄋt l￯﾿テ￯ᄒᆰn h￯﾿テ￯ᄒᅠng ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃu.

￯﾿ト￯ᄒミ￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi di￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌn C￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬc Ch￯﾿ト￯ᄒテn nu￯﾿テ￯ᄒᄡi, ￯﾿テ￯ᄒᄡng Chu ￯﾿ト￯ᄒミ￯﾿テ￯ᄒᆲnh Khu ph￯﾿テ￯ᄒᄀt bi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテu

￯﾿ト￯ᄒミ￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi di￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌn C￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬc Ch￯﾿ト￯ᄒテn nu￯﾿テ￯ᄒᄡi, ￯﾿テ￯ᄒᄡng Chu ￯﾿ト￯ᄒミ￯﾿テ￯ᄒᆲnh Khu ph￯﾿テ￯ᄒᄀt bi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテu

C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt T￯﾿テ￯ᄒᆳn l￯﾿テ￯ᄒᅠ m￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルt trong nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆵng doanh nghi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌp lu￯﾿テ￯ᄒᄡn ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄋt v￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬn ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチ n￯﾿テ￯ᄒᅠy l￯﾿テ￯ᄒᅠm tr￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヘng, n￯﾿ト￯ᄒテm 2016, doanh nghi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌp ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀt t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムc ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒル t￯﾿ト￯ᄒテng tr￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒ゚ng t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆱ 20 – 25%, thu￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルc top ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃu trong s￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒム c￯﾿テ￯ᄒᄀc doanh nghi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌp trong n￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロc c￯﾿テ￯ᄒᄈ t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムc ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒル ph￯﾿テ￯ᄒᄀt tri￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテn t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムt. C￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬc Ch￯﾿ト￯ᄒテn nu￯﾿テ￯ᄒᄡi ghi nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳn nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆵng th￯﾿テ￯ᄒᅠnh c￯﾿テ￯ᄒᄡng v￯﾿テ￯ᄒᅠ ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᄈng g￯﾿テ￯ᄒᄈp c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃa C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒンi gian qua v￯﾿テ￯ᄒᅠ hy v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヘng s￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆ ph￯﾿テ￯ᄒᄀt tri￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテn v￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪt b￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳc trong th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒンi gian t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi th￯﾿テ￯ᄒᄡng qua vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌc m￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒ゚ r￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルng s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn xu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt, l￯﾿ト￯ᄒᄅnh v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆc ho￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀt ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルng.

Ch￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ニ￯ᄒᄀng tr￯﾿テ￯ᄒᆲnh h￯﾿テ￯ᄒᅠi ch￯﾿テ￯ᄒᅠo m￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆱng l￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒナ kh￯﾿テ￯ᄒᄀnh th￯﾿テ￯ᄒᅠnh v￯﾿テ￯ᄒᅠ ra m￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆵt c￯﾿テ￯ᄒᄡng ty m￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi

Ch￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ニ￯ᄒᄀng tr￯﾿テ￯ᄒᆲnh h￯﾿テ￯ᄒᅠi ch￯﾿テ￯ᄒᅠo m￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆱng l￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒナ kh￯﾿テ￯ᄒᄀnh th￯﾿テ￯ᄒᅠnh v￯﾿テ￯ᄒᅠ ra m￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆵt c￯﾿テ￯ᄒᄡng ty m￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi

V￯﾿ト￯ᄒテn ngh￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌ ch￯﾿テ￯ᄒᅠo m￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆱng bu￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユi l￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒナ

V￯﾿ト￯ᄒテn ngh￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌ ch￯﾿テ￯ᄒᅠo m￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆱng bu￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユi l￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒナ

C￯﾿ナ￯ᄒᄅng t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi bu￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユi l￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒナ, l￯﾿テ￯ᄒᆪnh ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀo C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᆪ trao nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆵng ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃn qu￯﾿テ￯ᄒᅠ tri ￯﾿テ￯ᄒᄁn nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆵng ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi l￯﾿テ￯ᄒᄑ nhi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチu n￯﾿ト￯ᄒテm g￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆵn b￯﾿テ￯ᄒᄈ v￯﾿テ￯ᄒᅠ c￯﾿テ￯ᄒᄈ th￯﾿テ￯ᄒᅠnh t￯﾿テ￯ᄒᆳch kinh doanh xu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆵc n￯﾿ト￯ᄒテm 2016, ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒモng th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒンi t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユ ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc ch￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ニ￯ᄒᄀng tr￯﾿テ￯ᄒᆲnh b￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムc th￯﾿ト￯ᄒテm tr￯﾿テ￯ᄒᄎng th￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒ゚ng v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi nhi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチu ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃn qu￯﾿テ￯ᄒᅠ h￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬp d￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆱn cho nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆵng kh￯﾿テ￯ᄒᄀch h￯﾿テ￯ᄒᅠng tham gia.

C￯﾿テ￯ᄒᄀc ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ニ￯ᄒᄀn v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒ, ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムi t￯﾿テ￯ᄒᄀc ch￯﾿テ￯ᄒᄎc m￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆱng C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty nh￯﾿テ￯ᄒᄁn l￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒナ kh￯﾿テ￯ᄒᄀnh th￯﾿テ￯ᄒᅠnh v￯﾿テ￯ᄒᅠ ra m￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆵt c￯﾿テ￯ᄒᄡng ty m￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi

C￯﾿テ￯ᄒᄀc ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ニ￯ᄒᄀn v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒ, ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムi t￯﾿テ￯ᄒᄀc ch￯﾿テ￯ᄒᄎc m￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆱng C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty nh￯﾿テ￯ᄒᄁn l￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒナ kh￯﾿テ￯ᄒᄀnh th￯﾿テ￯ᄒᅠnh v￯﾿テ￯ᄒᅠ ra m￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆵt c￯﾿テ￯ᄒᄡng ty m￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi

C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᆪ trao nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆵng ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃn qu￯﾿テ￯ᄒᅠ cho nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆵng ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi l￯﾿テ￯ᄒᄑ c￯﾿テ￯ᄒᄈ th￯﾿テ￯ᄒᅠnh t￯﾿テ￯ᄒᆳch kinh doanh xu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆵc

H￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌ th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムng d￯﾿テ￯ᄒᄁy chuy￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチn s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn xu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc ￯﾿ト￯ᄒテn m￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi c￯﾿テ￯ᄒᄡng ngh￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌ hi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌn ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi  tr￯﾿テ￯ᄒᆰn th￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿ gi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi cho n￯﾿ト￯ᄒテng su￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt 30 t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬn 1 gi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒン

H￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌ th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムng d￯﾿テ￯ᄒᄁy chuy￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチn s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn xu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc ￯﾿ト￯ᄒテn m￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi c￯﾿テ￯ᄒᄡng ngh￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌ hi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌn ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi ￯﾿ツ￯ᄒᅠtr￯﾿テ￯ᄒᆰn th￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿ gi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi cho n￯﾿ト￯ᄒテng su￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt 30 t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬn/gi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒン

>>S￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄅm c￯﾿テ￯ᄒᄀm cho g￯﾿テ￯ᄒᅠ th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒt c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃa Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt T￯﾿テ￯ᄒᆳn ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪc x￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿p v￯﾿テ￯ᄒᅠo Top 3 s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄅm T￯﾿ト￯ᄒツCN t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムt nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt. N￯﾿ト￯ᄒテm 2010, C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty l￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヘt v￯﾿テ￯ᄒᅠo Top 10 trong b￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪng x￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿p h￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀng FAST500 – Top 500 DN SME t￯﾿ト￯ᄒテng tr￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒ゚ng nhanh nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt Nam.

Ngu￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒモn: thegioigiacam.vn