CHI TIẾT

THÔNG BÁO TRUYỂN DỤNG TRƯỞNG VÙNG KINH DOANH, NHÂN VIÊN KINH DOANH

20 - 02 - 2016

TH￯﾿テ￯ᄒヤNG B￯﾿テ￯ᄒチO TUY￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒツN D￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄂNG

TR￯﾿ニ￯ᄒᆵ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒ゙NG V￯﾿テ￯ᄒルNG KINH DOANH ( S￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒム l￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪng 6 ng￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒンi)

NH￯﾿テ￯ᄒツN VI￯﾿テ￯ᄒハN KINH DOANH ( S￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒム l￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪng 20 ng￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒンi)

  1. 1.￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ Nhi￯﾿テ￯ᄒᆰ￯﾿フ￯ᄒᆪm vu￯﾿フ￯ᄒᆪ, quy￯﾿テ￯ᄒᆰ￯﾿フ￯ᄒタn ha￯﾿フ￯ᄒᆪn

-￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ X￯﾿テ￯ᄒᄁy d￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆng v￯﾿テ￯ᄒᅠ ph￯﾿テ￯ᄒᄀt tri￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテn h￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌ th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムng ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi l￯﾿テ￯ᄒᄑ￯﾿ツ￯ᄒᅠ kinh doanh t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi khu v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆc;

-￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ L￯﾿テ￯ᄒᅠm vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌc t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi c￯﾿テ￯ᄒᄀc t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒノnh nh￯﾿ニ￯ᄒᄚ: H￯﾿テ￯ᄒᅠ Giang, Tuy￯﾿テ￯ᄒᆰn Quang, L￯﾿テ￯ᄒᅠo Cai, Ph￯﾿テ￯ᄒᄎ Th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヘ, tr￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬc ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒンng 5: H￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪi D￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ニ￯ᄒᄀng, H￯﾿ニ￯ᄒᄚng Y￯﾿テ￯ᄒᆰn, Qu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪng Ninh,. Tr￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬc ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒンng 1:H￯﾿テ￯ᄒᅠ Nam, N￯﾿テ￯ᄒᆲnh B￯﾿テ￯ᄒᆲnh, Nam ￯﾿ト￯ᄒミ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒnh, Th￯﾿テ￯ᄒᄀi B￯﾿テ￯ᄒᆲnh, Thanh H￯﾿テ￯ᄒᄈa. C￯﾿テ￯ᄒᄀc ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅng vi￯﾿テ￯ᄒᆰn t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆ th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒマa thu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳn th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒ tr￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒンng l￯﾿テ￯ᄒᅠm vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌc khi ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒマng v￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬn.

-￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ Th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆc hi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌn c￯﾿テ￯ᄒᄡng vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌc b￯﾿テ￯ᄒᄀn h￯﾿テ￯ᄒᅠng, ch￯﾿ト￯ᄒテm s￯﾿テ￯ᄒᄈc kh￯﾿テ￯ᄒᄀch h￯﾿テ￯ᄒᅠng;

-￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ T￯﾿ニ￯ᄒᄚ v￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬn cho kh￯﾿テ￯ᄒᄀch h￯﾿テ￯ᄒᅠng v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチ ki￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿n th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄅm;

-￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ Kh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪo s￯﾿テ￯ᄒᄀt th￯﾿テ￯ᄒᄡng tin th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒ tr￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒンng;

-￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ C￯﾿テ￯ᄒᄡng vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌc c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬ th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテ trao ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユi khi ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒマng v￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬn.

2.￯﾿ツ￯ᄒᅠ Y￯﾿テ￯ᄒᆰu c￯﾿テ￯ᄒᄁ￯﾿フ￯ᄒタu

- ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠTr￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒ゚ng v￯﾿テ￯ᄒᄍngNam gi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi tu￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユi t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆱ￯﾿ツ￯ᄒᅠ 25 ￯﾿ᄁ￯ᄒタ￯ᄒモ 40; Nh￯﾿テ￯ᄒᄁn vi￯﾿テ￯ᄒᆰn nam gi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi kh￯﾿テ￯ᄒᄡng qu￯﾿テ￯ᄒᄀ 32 tu￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユi

-￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ T￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムt nghi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌp ￯﾿ト￯ᄒミ￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi h￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヘc, C￯﾿ト￯ᄒミ, TC chuy￯﾿テ￯ᄒᆰn ngh￯﾿テ￯ᄒᅠnh ch￯﾿ト￯ᄒテn nu￯﾿テ￯ᄒᄡi th￯﾿テ￯ᄒᄎ y, Kinh t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿ n￯﾿テ￯ᄒᄡng nghi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌp, kinh doanh n￯﾿テ￯ᄒᄡng nghi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌp, Qu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn tr￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒ kinh doanh (￯﾿ニ￯ᄒᄚu ti￯﾿テ￯ᄒᆰn ngh￯﾿テ￯ᄒᅠnh ch￯﾿ト￯ᄒテn nu￯﾿テ￯ᄒᄡi th￯﾿テ￯ᄒᄎ y)

-￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ Hi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテu bi￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿t v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチ k￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄍ thu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳt ch￯﾿ト￯ᄒテn nu￯﾿テ￯ᄒᄡi gia s￯﾿テ￯ᄒᄎc, gia c￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃm v￯﾿テ￯ᄒᅠ kinh doanh.

-￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ Nhi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt t￯﾿テ￯ᄒᆲnh,￯﾿ツ￯ᄒᅠ giao ti￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿p t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムt, c￯﾿テ￯ᄒᄈ kh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪ n￯﾿ト￯ᄒテng l￯﾿テ￯ᄒᅠm vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌc ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルc l￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳp, x￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆳ l￯﾿テ￯ᄒᄑ c￯﾿テ￯ᄒᄀc s￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆ v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬ li￯﾿テ￯ᄒᆰn quan ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿n b￯﾿テ￯ᄒᄀn h￯﾿テ￯ᄒᅠng;

-￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ ￯﾿ニ￯ᄒᆵu ti￯﾿テ￯ᄒᆰn nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆵng ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅng vi￯﾿テ￯ᄒᆰn ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᆪ c￯﾿テ￯ᄒᄈ kinh nghi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌm l￯﾿テ￯ᄒᅠm vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌc t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi c￯﾿テ￯ᄒᄀc C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn xu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc ￯﾿ト￯ᄒテn ch￯﾿ト￯ᄒテn nu￯﾿テ￯ᄒᄡi.

-￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ Ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬp nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳn nh￯﾿テ￯ᄒᄁn vi￯﾿テ￯ᄒᆰn ch￯﾿ニ￯ᄒᄚa l￯﾿テ￯ᄒᅠm c￯﾿テ￯ᄒᄀm nh￯﾿ニ￯ᄒᄚng c￯﾿テ￯ᄒᄈ kh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪ n￯﾿ト￯ᄒテng kinh doanh.

￯﾿ツ￯ᄒᅠ

￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ 3. Quy￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチn l￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪi:

-￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ M￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc thu nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳp: H￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬp d￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆱn theo th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒマa thu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳn

-￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ H￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒラ tr￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪ ph￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ニ￯ᄒᄀng ti￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌn ￯﾿テ￯ᄒᄡ t￯﾿テ￯ᄒᄡ cho c￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬp qu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn l￯﾿テ￯ᄒᄑ

-￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ L￯﾿テ￯ᄒᅠm vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌc trong m￯﾿テ￯ᄒᄡi tr￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒンng chuy￯﾿テ￯ᄒᆰn nghi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌp, n￯﾿ト￯ᄒテng ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルng.

-￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ C￯﾿テ￯ᄒᄀc ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬ c￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬp, BHXH, BHYT, BHTN, B￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪo hi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテm th￯﾿テ￯ᄒᄁn th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテ.

-￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ツ￯ᄒᅠ C￯﾿テ￯ᄒᄀc ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿ ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒル ph￯﾿テ￯ᄒᄎc l￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪi kh￯﾿テ￯ᄒᄀc.

H￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀn n￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルp h￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒモ s￯﾿ニ￯ᄒᄀ ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿n h￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿t ng￯﾿テ￯ᄒᅠy￯﾿ツ￯ᄒᅠ 31 th￯﾿テ￯ᄒᄀng 03 n￯﾿ト￯ᄒテm 2016

M￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヘi th￯﾿テ￯ᄒᄡng tin xin li￯﾿テ￯ᄒᆰn h￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌ:

N￯﾿ニ￯ᄒᄀi nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳn: C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty C￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユ ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃn Dinh D￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄀng Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt T￯﾿テ￯ᄒᆳn

￯﾿ト￯ᄒミ/c: Xu￯﾿テ￯ᄒᄁn S￯﾿ニ￯ᄒᄀn ￯﾿ᄁ￯ᄒタ￯ᄒモ Trung Gi￯﾿テ￯ᄒᆪ ￯﾿ᄁ￯ᄒタ￯ᄒモ S￯﾿テ￯ᄒᄈc S￯﾿ニ￯ᄒᄀn ￯﾿ᄁ￯ᄒタ￯ᄒモ H￯﾿テ￯ᄒᅠ N￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルi

￯﾿ト￯ᄒミT: 0983.860.996/ 0916.962.685/043.596.4688/99 (s￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒム m￯﾿テ￯ᄒᄀy l￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄏ 104)

￯﾿ト￯ᄒミ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒa ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒノ mail: hiepnt@viettin.net.vn