CHI TIẾT

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU TỔ CHỨC SINH NHẬT THÁNG 11/2014 NHÀ MÁY SÓC SƠN

08 - 11 - 2014

￯﾿ツ￯ᄒᅠ4 6 9