CHI TIẾT

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU CỦA CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ LIÊN KẾT NHÀ NƯỚC – NHÀ KHOA HỌC – NHÀ NÔNG – DOANH NGHIỆP VIỆT TÍN 2014

12 - 09 - 2014

01 (FILEminimizer) 02 (FILEminimizer) 3(FILEminimizer) 4(FILEminimizer) 5(FILEminimizer) (FILEminimizer) 6(FILEminimizer) 7 (FILEminimizer) 8(FILEminimizer) (FILEminimizer) 9(FILEminimizer) (FILEminimizer) 10(FILEminimizer) 11(FILEminimizer) (FILEminimizer) 12 (FILEminimizer) 13 (FILEminimizer) 14 (FILEminimizer) 15(FILEminimizer) (FILEminimizer) 16 (FILEminimizer) 17(FILEminimizer)