CHI TIẾT

Khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng bán hàng và dinh dưỡng năm 2014

21 - 08 - 2014

DSC_0041 (FILEminimizer)

DSC_0043 (FILEminimizer)

DSC_0046 (FILEminimizer)

DSC_0049 (FILEminimizer)

DSC_0051 (FILEminimizer)

DSC_0053 (FILEminimizer)

DSC_0054 (FILEminimizer)

DSC_0062 (FILEminimizer)

DSC_0066 (FILEminimizer)

DSC_0078 (FILEminimizer)

DSC_0083 (FILEminimizer)

DSC_0084 (FILEminimizer)

DSC_0087 (FILEminimizer)

DSC_0089 (FILEminimizer)

DSC_0094 (FILEminimizer)

DSC_0097 (FILEminimizer)

DSC_0116 (FILEminimizer)