CHI TIẾT

Một số hình ảnh sinh nhật Tổng Giám Đốc

16 - 08 - 2014

DSC_0030 (FILEminimizer)

DSC_0032 (FILEminimizer)

DSC_0033 (FILEminimizer)

DSC_0035 (FILEminimizer)

DSC_0036 (FILEminimizer)

DSC_0039 (FILEminimizer)

DSC_0040 (FILEminimizer)

DSC_0042 (FILEminimizer)

DSC_0044 (FILEminimizer)

DSC_0048 (FILEminimizer)

DSC_0051 (FILEminimizer)

DSC_0056 (FILEminimizer)

DSC_0057 (FILEminimizer)

DSC_0061 (FILEminimizer)

DSC_0068 (FILEminimizer)

DSC_0070 (FILEminimizer)

DSC_0072 (FILEminimizer)

DSC_0079 (FILEminimizer)

DSC_0082 (FILEminimizer)