CHI TIẾT

Công tác diễn tập PCCC tại nhà máy Sóc Sơn năm 2014

04 - 07 - 2014

M￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルt trong nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆵng ho￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀt ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルng th￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒンng ni￯﾿テ￯ᄒᆰn di￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒナn ra h￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄆng n￯﾿ト￯ᄒテm c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃa c￯﾿テ￯ᄒᄀn b￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒル nh￯﾿テ￯ᄒᄁn vi￯﾿テ￯ᄒᆰn Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt T￯﾿テ￯ᄒᆳn ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᄈ l￯﾿テ￯ᄒᅠ Ho￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀt ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルng b￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒモi d￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄀng nghi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌp v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬ PCCC cho t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt c￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪ CBNV. N￯﾿ト￯ᄒテm nay c￯﾿テ￯ᄒᄡng ty ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムi h￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪp v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルi PCCC ￯﾿ト￯ᄒミ￯﾿テ￯ᄒᄡng Anh t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユ ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᅠo t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀo, hu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬn luy￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌn ph￯﾿テ￯ᄒᄇng ch￯﾿テ￯ᄒᄀy cho CBNV.
￯﾿ト￯ᄒミ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルi PCCC huy￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌn ￯﾿ト￯ᄒミ￯﾿テ￯ᄒᄡng Anh cung c￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬp ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿n to￯﾿テ￯ᄒᅠn th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテ CBNV nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆵng ki￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿n th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc c￯﾿ニ￯ᄒᄀ b￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチ c￯﾿テ￯ᄒᄡng t￯﾿テ￯ᄒᄀc PCCC-CNCH nh￯﾿ニ￯ᄒᄚ: Nguy￯﾿テ￯ᄒᆰn t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆵc v￯﾿テ￯ᄒᅠ c￯﾿テ￯ᄒᄀc bi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌn ph￯﾿テ￯ᄒᄀp c￯﾿ニ￯ᄒᄀ b￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn trong c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅu n￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀn c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅu h￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒル, bi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌn ph￯﾿テ￯ᄒᄀp, k￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄍ thu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳt x￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆳ l￯﾿テ￯ᄒᄑ c￯﾿テ￯ᄒᄀc t￯﾿テ￯ᄒᆲnh hu￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムng trong ho￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀt ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルng CNCH v￯﾿テ￯ᄒᅠ PCCC, nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆵng nguy￯﾿テ￯ᄒᆰn nh￯﾿テ￯ᄒᄁn d￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆱn ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿n c￯﾿テ￯ᄒᄀc v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬ ch￯﾿テ￯ᄒᄀy, n￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユ v￯﾿テ￯ᄒᅠ c￯﾿テ￯ᄒᄀch ph￯﾿テ￯ᄒᄇng ng￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆱa; vai tr￯﾿テ￯ᄒᄇ, tr￯﾿テ￯ᄒᄀch nhi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌm c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃa ng￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒンi ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅng ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃu c￯﾿ニ￯ᄒᄀ quan, t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユ ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc v￯﾿テ￯ᄒᅠ c￯﾿テ￯ᄒᄀ nh￯﾿テ￯ᄒᄁn ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムi v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi c￯﾿テ￯ᄒᄡng t￯﾿テ￯ᄒᄀc PCCC-NCH￯﾿ᄁ￯ᄒタ￯ᄒᆭ
Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌc b￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒモi d￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄀng nghi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌp v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬ nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄆm gi￯﾿テ￯ᄒᄎp cho c￯﾿テ￯ᄒᄀn b￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒル l￯﾿テ￯ᄒᆪnh ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀo c￯﾿ナ￯ᄒᄅng nh￯﾿ニ￯ᄒᄚ to￯﾿テ￯ᄒᅠn th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテ CBNV c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃa c￯﾿テ￯ᄒᄡng ty n￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆵm v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆵng nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆵng ki￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿n th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc c￯﾿ニ￯ᄒᄀ b￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチ c￯﾿テ￯ᄒᄡng t￯﾿テ￯ᄒᄀc PCCC-CNCH, ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテ t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆱ ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᄈ c￯﾿テ￯ᄒᄈ nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆵng bi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌn ph￯﾿テ￯ᄒᄀp ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃ ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルng ph￯﾿テ￯ᄒᄇng ng￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆱa, x￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆳ l￯﾿テ￯ᄒᄑ hi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌu qu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪ khi x￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪy ra s￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆ c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒム ch￯﾿テ￯ᄒᄀy, n￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユ t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi c￯﾿ニ￯ᄒᄀ quan, ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ニ￯ᄒᄀn v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒ, nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄆm g￯﾿テ￯ᄒᄈp ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃn h￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀn ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿ thi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt h￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi th￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬp nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt do ch￯﾿テ￯ᄒᄀy n￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユ g￯﾿テ￯ᄒᄁy ra.

CBNV t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳp hu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬn PCCC