CHI TIẾT

Bé Linh Chi nhận học bổng 200 triệu đồng

22 - 05 - 2014

YB￯﾿ト￯ᄒミT – Ng￯﾿テ￯ᄒᅠy 13/5, b￯﾿テ￯ᄒᄅ Nguy￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒナn Linh Chi kh￯﾿テ￯ᄒᄡng tay, kh￯﾿テ￯ᄒᄡng ch￯﾿テ￯ᄒᄁn hi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌn ￯﾿ト￯ᄒムang h￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヘc l￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロp 1D, Tr￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒンng Ti￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテu h￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヘc Nguy￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒナn Th￯﾿テ￯ᄒᄀi H￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヘc th￯﾿テ￯ᄒᅠnh ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒム Y￯﾿テ￯ᄒᆰn B￯﾿テ￯ᄒᄀi, ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪc C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユ ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃn dinh d￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄀng Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt T￯﾿テ￯ᄒᆳn – S￯﾿テ￯ᄒᄈc S￯﾿ニ￯ᄒᄀn, H￯﾿テ￯ᄒᅠ N￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルi trao t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄋng h￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヘc b￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユng trong 10 n￯﾿ト￯ᄒテm, v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユng tr￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒ gi￯﾿テ￯ᄒᄀ 200 tri￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌu ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒモng.
111598_be-linh-chi
L￯﾿テ￯ᄒᆪnh ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀo C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty C￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユ ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃn dinh d￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄀng Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt T￯﾿テ￯ᄒᆳn trao t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄋng h￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヘc b￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユng cho b￯﾿テ￯ᄒᄅ Linh Chi tr￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロc s￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆ ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅng ki￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿n c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃa Ban Gi￯﾿テ￯ᄒᄀm hi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌu Tr￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒンng Ti￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテu h￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヘc Nguy￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒナn Th￯﾿テ￯ᄒᄀi H￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヘc.

Th￯﾿テ￯ᄒᄡng tin t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆱ l￯﾿テ￯ᄒᆪnh ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀo C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty cho bi￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿t m￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒラi qu￯﾿テ￯ᄒᄑ C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄑ chuy￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテn v￯﾿テ￯ᄒᅠo t￯﾿テ￯ᄒᅠi kho￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃa ch￯﾿テ￯ᄒᄀu m￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルt l￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃn cho ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿n khi ch￯﾿テ￯ᄒᄀu 18 tu￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユi. C￯﾿テ￯ᄒᄍng v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᄈ, h￯﾿テ￯ᄒᅠng n￯﾿ト￯ᄒテm v￯﾿テ￯ᄒᅠo c￯﾿テ￯ᄒᄀc d￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒp T￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿t thi￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿u nhi 1/6, T￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿t Trung, ng￯﾿テ￯ᄒᅠy khai gi￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪng n￯﾿ト￯ᄒテm h￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヘc m￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi, T￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿t Nguy￯﾿テ￯ᄒᆰn ￯﾿ト￯ᄒミ￯﾿テ￯ᄒᄀn… C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty c￯﾿ナ￯ᄒᄅng s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄑ c￯﾿テ￯ᄒᄈ qu￯﾿テ￯ᄒᅠ t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄋng ch￯﾿テ￯ᄒᄀu, m￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒラi n￯﾿ト￯ᄒテm Linh Chi s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄑ ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪc ￯﾿ト￯ᄒムi th￯﾿ト￯ᄒテm quan du l￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒch ngh￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒノ m￯﾿テ￯ᄒᄀt m￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルt l￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃn c￯﾿テ￯ᄒᄍng c￯﾿テ￯ᄒᄀn b￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒル, c￯﾿テ￯ᄒᄡng nh￯﾿テ￯ᄒᄁn vi￯﾿テ￯ᄒᆰn C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty.

Qua ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᄈ, th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテ hi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌn s￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆ quan t￯﾿テ￯ᄒᄁm c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃa c￯﾿テ￯ᄒᄀn b￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒル, nh￯﾿テ￯ᄒᄁn vi￯﾿テ￯ᄒᆰn trong to￯﾿テ￯ᄒᅠn C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄆm gi￯﾿テ￯ᄒᄎp ch￯﾿テ￯ᄒᄀu b￯﾿テ￯ᄒᄅ Linh Chi n￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒラ l￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆc ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬn ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬu v￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ニ￯ᄒᄀn l￯﾿テ￯ᄒᆰn trong cu￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルc s￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムng v￯﾿テ￯ᄒᅠ h￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヘc t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳp.

B￯﾿テ￯ᄒᄅ Nguy￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒナn Linh Chi b￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒ di ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅng ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルc da cam t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆱ ￯﾿テ￯ᄒᄡng n￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルi t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆱng tham gia kh￯﾿テ￯ᄒᄀng chi￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿n ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムng M￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄍ. B￯﾿テ￯ᄒᄅ sinh ra v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi th￯﾿テ￯ᄒᄁn h￯﾿テ￯ᄒᆲnh kh￯﾿テ￯ᄒᄡng tay, kh￯﾿テ￯ᄒᄡng ch￯﾿テ￯ᄒᄁn. Sau nhi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチu n￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒラ l￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆc c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃa b￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn th￯﾿テ￯ᄒᄁn, gia ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᆲnh v￯﾿テ￯ᄒᅠ ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄋc bi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃa c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃa th￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃy, c￯﾿テ￯ᄒᄡ Tr￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒンng ti￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテu h￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヘc Nguy￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒナn Th￯﾿テ￯ᄒᄀi H￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヘc, th￯﾿テ￯ᄒᅠnh ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒム Y￯﾿テ￯ᄒᆰn B￯﾿テ￯ᄒᄀi, b￯﾿テ￯ᄒᄅ ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᆪ ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪc t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi tr￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒンng nh￯﾿ニ￯ᄒᄚ bao b￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀn kh￯﾿テ￯ᄒᄀc.

Thanh Ba

Ngu￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒモn: http://baoyenbai.com.vn/232/111598/Be_Linh_Chi_nhan_hoc_bong_200_trieu_dong.htm