CHI TIẾT

Công ty Cổ phần dinh dưỡng Việt Tín: Khẳng định thương hiệu Việt

07 - 04 - 2014

G￯﾿テ￯ᄒᄈp ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃn nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒマ b￯﾿テ￯ᄒᄅ ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬc v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬ l￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪi ￯﾿テ￯ᄒᆳch c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃa ng￯﾿テ￯ᄒᅠnh ch￯﾿ト￯ᄒテn nu￯﾿テ￯ᄒᄡi, n￯﾿テ￯ᄒᄁng cao n￯﾿ト￯ᄒテng l￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆc c￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀnh tranh v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi c￯﾿テ￯ᄒᄀc c￯﾿テ￯ᄒᄡng ty n￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロc ngo￯﾿テ￯ᄒᅠi, t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆱng b￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロc kh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄈng ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒnh ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt l￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪng h￯﾿テ￯ᄒᅠng Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt￯﾿ᄁ￯ᄒタ￯ᄒᆭ l￯﾿テ￯ᄒᅠ t￯﾿テ￯ᄒᄁm huy￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿t c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃa Doanh nh￯﾿テ￯ᄒᄁn B￯﾿テ￯ᄒᄍi ￯﾿ト￯ᄒミ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc Huy￯﾿テ￯ᄒᆰn, Gi￯﾿テ￯ᄒᄀm ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムc C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty C￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユ ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃn dinh d￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄀng Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt T￯﾿テ￯ᄒᆳn. Nhi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチu n￯﾿ト￯ᄒテm qua, b￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチn b￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒノ v￯﾿テ￯ᄒᅠ l￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄋng th￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃm ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬn ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬu, mong mu￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムn ￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬy ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᆪ th￯﾿テ￯ᄒᅠnh s￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆ th￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳt, b￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄆng s￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆ tin d￯﾿テ￯ᄒᄍng c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃa ng￯﾿テ￯ᄒᅠnh ch￯﾿ト￯ᄒテn nu￯﾿テ￯ᄒᄡi trong n￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロc v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆵng s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄅm ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt l￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪng cao c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃa C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty.

V￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi s￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒム v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムn ban ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃu v￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄏn v￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄍn 500 tri￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌu ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒモng khi th￯﾿テ￯ᄒᅠnh l￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳp n￯﾿ト￯ᄒテm 2003, Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt T￯﾿テ￯ᄒᆳn b￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆵt ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃu ra nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳp ng￯﾿テ￯ᄒᅠnh ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿ bi￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿n th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc ￯﾿ト￯ᄒテn ch￯﾿ト￯ᄒテn nu￯﾿テ￯ᄒᄡi – ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᄎng nh￯﾿ニ￯ᄒᄚ ￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロc m￯﾿ニ￯ᄒᄀ c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃa ng￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒンi Gi￯﾿テ￯ᄒᄀm ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムc tr￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄏ v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆱa t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムt nghi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌp xu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆵc ￯﾿ト￯ᄒミ￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi h￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヘc N￯﾿テ￯ᄒᄡng nghi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌp. ￯﾿ニ￯ᄒᆵ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロc m￯﾿ニ￯ᄒᄀ ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒノ l￯﾿テ￯ᄒᅠ ￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロc m￯﾿ニ￯ᄒᄀ, b￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒ゚i l￯﾿テ￯ᄒᄎc ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᄈ trong n￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロc ￯﾿ト￯ᄒムang c￯﾿テ￯ᄒᄈ h￯﾿テ￯ᄒᅠng lo￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀt c￯﾿テ￯ᄒᄡng ty n￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロc ngo￯﾿テ￯ᄒᅠi s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn xu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt, ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿ bi￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿n th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc ￯﾿ト￯ᄒテn ch￯﾿ト￯ᄒテn nu￯﾿テ￯ᄒᄡi v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi quy m￯﾿テ￯ᄒᄡ l￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロn, c￯﾿テ￯ᄒᄡng ngh￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌ hi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌn ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi. V￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆱa ra s￯﾿テ￯ᄒᄡng, con thuy￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチn c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃa c￯﾿テ￯ᄒᄡng ty ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᆪ g￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄋp s￯﾿テ￯ᄒᄈng c￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪ: c￯﾿テ￯ᄒᅠng ng￯﾿テ￯ᄒᅠy doanh s￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒム b￯﾿テ￯ᄒᄀn h￯﾿テ￯ᄒᅠng c￯﾿テ￯ᄒᅠng s￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬt gi￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪm￯﾿ᄁ￯ᄒタ￯ᄒᆭ Kh￯﾿テ￯ᄒᄡng n￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn l￯﾿テ￯ᄒᄇng, kh￯﾿テ￯ᄒᄡng cam ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒu th￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt b￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi, Gi￯﾿テ￯ᄒᄀm ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムc B￯﾿テ￯ᄒᄍi ￯﾿ト￯ᄒミ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc Huy￯﾿テ￯ᄒᆰn tr￯﾿ト￯ᄒテn tr￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒ゚ t￯﾿テ￯ᄒᆲm l￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムi tho￯﾿テ￯ᄒᄀt ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテ ph￯﾿テ￯ᄒᄀt tri￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテn. H￯﾿テ￯ᄒᅠng lo￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀt k￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿ ho￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀch ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᆪ ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪc ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄋt ra, v￯﾿テ￯ᄒᅠ ngay l￯﾿テ￯ᄒᄎc ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᄈ, ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt l￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪng s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄅm Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᆪ nhen nh￯﾿テ￯ᄒᄈm v￯﾿テ￯ᄒᅠ ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪc ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄋt l￯﾿テ￯ᄒᆰn h￯﾿テ￯ᄒᅠng ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃu trong b￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒル ti￯﾿テ￯ᄒᆰu ch￯﾿テ￯ᄒᆳ d￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆱn t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi th￯﾿テ￯ᄒᅠnh c￯﾿テ￯ᄒᄡng c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃa C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty. N￯﾿ト￯ᄒテm 2008, trong khi gi￯﾿テ￯ᄒᄀ nguy￯﾿テ￯ᄒᆰn li￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌu nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳp t￯﾿ト￯ᄒテng 50%-100%, th￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳm ch￯﾿テ￯ᄒᆳ 300%, nhi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチu doanh nghi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌp kh￯﾿テ￯ᄒᄀc thu h￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄍp quy m￯﾿テ￯ᄒᄡ kinh doanh ho￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄋc ng￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆱng s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn xu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt, th￯﾿テ￯ᄒᆲ Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt T￯﾿テ￯ᄒᆳn tranh th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃ ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃu t￯﾿ニ￯ᄒᄚ, ho￯﾿テ￯ᄒᅠn th￯﾿テ￯ᄒᅠnh giai ￯﾿ト￯ᄒムo￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀn 1 nh￯﾿テ￯ᄒᅠ m￯﾿テ￯ᄒᄀy ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿ bi￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿n th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc ￯﾿ト￯ᄒテn gia s￯﾿テ￯ᄒᄎc tr￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒ gi￯﾿テ￯ᄒᄀ 16 t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄋ, thi￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿t l￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳp ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルi ng￯﾿ナ￯ᄒᄅ b￯﾿テ￯ᄒᄀn h￯﾿テ￯ᄒᅠng chuy￯﾿テ￯ᄒᆰn nghi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌp, n￯﾿ト￯ᄒテng ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルng, ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄋt tr￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヘng t￯﾿テ￯ᄒᄁm v￯﾿テ￯ᄒᅠo kh￯﾿テ￯ᄒᄀch h￯﾿テ￯ᄒᅠng. Khi ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᄈ,￯﾿ツ￯ᄒᅠ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃu v￯﾿テ￯ᄒᅠo nguy￯﾿テ￯ᄒᆰn li￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌu s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn xu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc ￯﾿ト￯ᄒテn ch￯﾿ト￯ᄒテn nu￯﾿テ￯ᄒᄡi nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳp kh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄅu g￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄋp nhi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチu kh￯﾿テ￯ᄒᄈ kh￯﾿ト￯ᄒテn, khi￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿n c￯﾿テ￯ᄒᄀc doanh nghi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌp s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn xu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt lao ￯﾿ト￯ᄒムao, th￯﾿テ￯ᄒᆲ Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt T￯﾿テ￯ᄒᆳn v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆵng v￯﾿テ￯ᄒᅠng, ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃ ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルng khai th￯﾿テ￯ᄒᄀc nguy￯﾿テ￯ᄒᆰn li￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌu trong n￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロc, t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳn d￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬng m￯﾿テ￯ᄒᄍa v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬ ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテ t￯﾿テ￯ᄒᆳch tr￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆵ nguy￯﾿テ￯ᄒᆰn li￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌu s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀch, t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムt, ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪm b￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪo cho s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄅm an to￯﾿テ￯ᄒᅠn, gi￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪm d￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃn s￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆ ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬ thu￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルc v￯﾿テ￯ᄒᅠo ngu￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒモn nguy￯﾿テ￯ᄒᆰn li￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌu nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳp kh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄅu. K￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿t qu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪ,￯﾿ツ￯ᄒᅠh￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌ th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムng ph￯﾿テ￯ᄒᄁn ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムi t￯﾿ト￯ᄒテng nhanh, ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒノ trong 4 th￯﾿テ￯ᄒᄀng, doanh thu b￯﾿テ￯ᄒᄀn h￯﾿テ￯ᄒᅠng c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃa c￯﾿テ￯ᄒᄡng ty t￯﾿ト￯ᄒテng t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆱ 400 tri￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌu ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒモng/th￯﾿テ￯ᄒᄀng l￯﾿テ￯ᄒᆰn 10 t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄋ ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒモng/th￯﾿テ￯ᄒᄀng, v￯﾿テ￯ᄒᅠ ng￯﾿テ￯ᄒᅠy c￯﾿テ￯ᄒᅠng t￯﾿ト￯ᄒテng cao. N￯﾿ト￯ᄒテm 2010, doanh thu c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃa C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᆪ t￯﾿ト￯ᄒテng l￯﾿テ￯ᄒᆰn 245 t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄋ, v￯﾿テ￯ᄒᅠ n￯﾿ト￯ᄒテm 2011 n￯﾿テ￯ᄒᅠy, con s￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒム ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᄈ l￯﾿テ￯ᄒᅠ 400 t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄋ, t￯﾿ト￯ᄒテng tr￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒ゚ng h￯﾿ニ￯ᄒᄀn 30% /n￯﾿ト￯ᄒテm. L￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪi ￯﾿テ￯ᄒᆳch kinh t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿ l￯﾿テ￯ᄒᅠ m￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルt ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃn c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃa th￯﾿テ￯ᄒᅠnh c￯﾿テ￯ᄒᄡng, c￯﾿テ￯ᄒᄇn v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi ri￯﾿テ￯ᄒᆰng Gi￯﾿テ￯ᄒᄀm ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムc B￯﾿テ￯ᄒᄍi ￯﾿ト￯ᄒミ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc Huy￯﾿テ￯ᄒᆰn, th￯﾿テ￯ᄒᅠnh c￯﾿テ￯ᄒᄡng nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt, ch￯﾿テ￯ᄒᆳnh l￯﾿テ￯ᄒᅠ s￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆ tin t￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒ゚ng c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃa b￯﾿テ￯ᄒᅠ con n￯﾿テ￯ᄒᄡng d￯﾿テ￯ᄒᄁn ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムi v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆵng s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄅm c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃa c￯﾿テ￯ᄒᄡng ty, kh￯﾿テ￯ᄒᄡng ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒノ b￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄆng gi￯﾿テ￯ᄒᄀ th￯﾿テ￯ᄒᅠnh h￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪp l￯﾿テ￯ᄒᄑ, m￯﾿テ￯ᄒᅠ ch￯﾿テ￯ᄒᆳnh y￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿u l￯﾿テ￯ᄒᅠ ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt l￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪng s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄅm.￯﾿ツ￯ᄒᅠVi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt T￯﾿テ￯ᄒᆳn ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᆪ v￯﾿テ￯ᄒᅠ ￯﾿ト￯ᄒムang n￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒラ l￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆc ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅng minh cho x￯﾿テ￯ᄒᆪ h￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルi v￯﾿テ￯ᄒᅠ ng￯﾿テ￯ᄒᅠnh ch￯﾿ト￯ᄒテn nu￯﾿テ￯ᄒᄡi th￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬy r￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄆng, s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄅm, h￯﾿テ￯ᄒᅠng Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt Nam kh￯﾿テ￯ᄒᄡng h￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチ thua k￯﾿テ￯ᄒᄅm h￯﾿テ￯ᄒᅠng li￯﾿テ￯ᄒᆰn doanh, h￯﾿テ￯ᄒᅠng n￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロc ngo￯﾿テ￯ᄒᅠi, v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチ c￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪ ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt l￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪng, m￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆱu m￯﾿テ￯ᄒᆪ, gi￯﾿テ￯ᄒᄀ c￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪ. Hi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌn nay, Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt T￯﾿テ￯ᄒᆳn ￯﾿ト￯ᄒムang c￯﾿テ￯ᄒᄈ nhi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチu d￯﾿テ￯ᄒᄇng s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄅm th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc ￯﾿ト￯ᄒテn ch￯﾿ト￯ᄒテn nu￯﾿テ￯ᄒᄡi n￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユi b￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳt, t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳp trung v￯﾿テ￯ᄒᅠo c￯﾿テ￯ᄒᄀc nh￯﾿テ￯ᄒᄈm g￯﾿テ￯ᄒᅠ th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒt, l￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪn th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒt. Qua, kh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪo s￯﾿テ￯ᄒᄀt t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi m￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルt s￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒム ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒa ph￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ニ￯ᄒᄀng, k￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿t qu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪ cho th￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬy, c￯﾿テ￯ᄒᄀm cho g￯﾿テ￯ᄒᅠ th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒt c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃa C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt T￯﾿テ￯ᄒᆳn x￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿p v￯﾿テ￯ᄒᅠo Top 3 s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄅm th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc ￯﾿ト￯ᄒテn ch￯﾿ト￯ᄒテn nu￯﾿テ￯ᄒᄡi t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムt nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt. N￯﾿ト￯ᄒテm 2010, C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty CP Dinh d￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄀng Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt T￯﾿テ￯ᄒᆳn l￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヘt Top 10 trong B￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪng x￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿p h￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀng FAST500 – Top 500 DN SME t￯﾿ト￯ᄒテng tr￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒ゚ng nhanh nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt Nam.

DSC_0514 (FILEminimizer) DSC_6739 (FILEminimizer) viettin1 (FILEminimizer) viettin3 (FILEminimizer)

Trong khi nhi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチu doanh nghi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌp ch￯﾿ト￯ᄒテn nu￯﾿テ￯ᄒᄡi trong n￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロc lo ng￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi nguy c￯﾿ニ￯ᄒᄀ th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒ tr￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒンng ch￯﾿ト￯ᄒテn nu￯﾿テ￯ᄒᄡi b￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒ doanh nghi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌp ngo￯﾿テ￯ᄒᅠi n￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロc th￯﾿テ￯ᄒᄁu t￯﾿テ￯ᄒᄈm, Gi￯﾿テ￯ᄒᄀm ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムc B￯﾿テ￯ᄒᄍi ￯﾿ト￯ᄒミ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc Huy￯﾿テ￯ᄒᆰn l￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi cho r￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄆng, ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᄈ l￯﾿テ￯ᄒᅠ m￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルt ￯﾿テ￯ᄒᄀp l￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆc t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムt, khi￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿n c￯﾿テ￯ᄒᄀc doanh nghi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌp trong n￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロc ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪi t￯﾿テ￯ᄒᆲm m￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヘi c￯﾿テ￯ᄒᄀch ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテ t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒモn t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi v￯﾿テ￯ᄒᅠ ph￯﾿テ￯ᄒᄀt tri￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテn. M￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルt khi ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪc quan t￯﾿テ￯ᄒᄁm ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᄎng h￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロng, c￯﾿テ￯ᄒᄀc doanh nghi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌp trong n￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロc bi￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿t c￯﾿テ￯ᄒᄍng nhau t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀo s￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc m￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀnh, ph￯﾿テ￯ᄒᄀt huy t￯﾿テ￯ᄒᆳnh t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆ t￯﾿テ￯ᄒᄡn d￯﾿テ￯ᄒᄁn t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルc v￯﾿テ￯ᄒᅠ kh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄈng ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒnh th￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ニ￯ᄒᄀng hi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌu Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt – s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄑ nhanh ch￯﾿テ￯ᄒᄈng ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪc ng￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒンi ti￯﾿テ￯ᄒᆰu d￯﾿テ￯ᄒᄍng ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃng h￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒル ￯﾿ᄁ￯ᄒタ￯ᄒワ￯﾿ニ￯ᄒᄚu ti￯﾿テ￯ᄒᆰn d￯﾿テ￯ᄒᄍng h￯﾿テ￯ᄒᅠng Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt Nam￯﾿ᄁ￯ᄒタ￯ᄒン.

L￯﾿テ￯ᄒᅠm th￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿ n￯﾿テ￯ᄒᅠo ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテ ti￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿p t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬc ￯﾿ト￯ᄒムem l￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi th￯﾿テ￯ᄒᅠnh c￯﾿テ￯ᄒᄡng cho th￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ニ￯ᄒᄀng hi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌu Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒ゚ ng￯﾿テ￯ᄒᅠnh s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn xu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc ￯﾿ト￯ᄒテn ch￯﾿ト￯ᄒテn nu￯﾿テ￯ᄒᄡi trong th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒンi gian t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi? Tr￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪ l￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒンi c￯﾿テ￯ᄒᄁu h￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒマi n￯﾿テ￯ᄒᅠy, Gi￯﾿テ￯ᄒᄀm ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムc B￯﾿テ￯ᄒᄍi ￯﾿ト￯ᄒミ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc Huy￯﾿テ￯ᄒᆰn cho r￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄆng, ng￯﾿テ￯ᄒᅠnh s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn xu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc ￯﾿ト￯ᄒテn ch￯﾿ト￯ᄒテn nu￯﾿テ￯ᄒᄡi c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃa ch￯﾿テ￯ᄒᄎng ta t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆱng qu￯﾿テ￯ᄒᄀ ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬ thu￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルc v￯﾿テ￯ᄒᅠo nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳp kh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄅu nguy￯﾿テ￯ᄒᆰn li￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌu, v￯﾿テ￯ᄒᅠ ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᄁy l￯﾿テ￯ᄒᅠ ngh￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒch l￯﾿テ￯ᄒᄑ c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃa m￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルt n￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロc n￯﾿テ￯ᄒᄡng nghi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌp nh￯﾿ニ￯ᄒᄚ Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt Nam. ￯﾿ト￯ᄒミ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテ tho￯﾿テ￯ᄒᄀt kh￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒマi ￯﾿ト￯ᄒムi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチu ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᄈ, ￯﾿ト￯ᄒムi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチu quan tr￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヘng nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt, l￯﾿テ￯ᄒᅠ ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪi ￯﾿テ￯ᄒᄀp d￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬng m￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀnh m￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄑ c￯﾿テ￯ᄒᄡng ngh￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌ trong tr￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒモng tr￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヘt, n￯﾿テ￯ᄒᄁng cao n￯﾿ト￯ᄒテng su￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt c￯﾿テ￯ᄒᄁy tr￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒモng, thay ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユi c￯﾿ニ￯ᄒᄀ c￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬu c￯﾿テ￯ᄒᄁy tr￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒモng, khuy￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿n kh￯﾿テ￯ᄒᆳch c￯﾿テ￯ᄒᄀc doanh nghi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌp trong l￯﾿ト￯ᄒᄅnh v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆc b￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪo qu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿ bi￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿n sau thu ho￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀch… L￯﾿テ￯ᄒᅠm ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪc ￯﾿ト￯ᄒムi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチu n￯﾿テ￯ᄒᅠy, m￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi c￯﾿テ￯ᄒᄈ th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテ ho￯﾿テ￯ᄒᅠn to￯﾿テ￯ᄒᅠn ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃ ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルng v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチ ngu￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒモn nguy￯﾿テ￯ᄒᆰn li￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌu. ￯﾿ト￯ᄒミ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムi v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt T￯﾿テ￯ᄒᆳn, C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄑ theo ￯﾿ト￯ᄒムu￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユi chi￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿n l￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪc li￯﾿テ￯ᄒᆰn k￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿t ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテ t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀo ra s￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc m￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀnh, ngh￯﾿ト￯ᄒᄅa l￯﾿テ￯ᄒᅠ ￯﾿テ￯ᄒᄀp d￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬng m￯﾿テ￯ᄒᄡ h￯﾿テ￯ᄒᆲnh kh￯﾿テ￯ᄒᄅp k￯﾿テ￯ᄒᆳn, t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆱ kh￯﾿テ￯ᄒᄁu nu￯﾿テ￯ᄒᄡi tr￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒモng cho ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿n khi s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄅm ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿n tay ng￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒンi ti￯﾿テ￯ᄒᆰu d￯﾿テ￯ᄒᄍng, t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆱ vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌc li￯﾿テ￯ᄒᆰn k￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿t ngang, li￯﾿テ￯ᄒᆰn k￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿t d￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヘc ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテ n￯﾿テ￯ᄒᄁng cao uy t￯﾿テ￯ᄒᆳn v￯﾿テ￯ᄒᅠ d￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒch v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬ cho kh￯﾿テ￯ᄒᄀch h￯﾿テ￯ᄒᅠng nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄆm t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳn d￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬng th￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿ m￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀnh c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃa nhau, c￯﾿テ￯ᄒᄍng ph￯﾿テ￯ᄒᄀt tri￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテn v￯﾿テ￯ᄒᅠ c￯﾿テ￯ᄒᄍng th￯﾿テ￯ᄒᅠnh c￯﾿テ￯ᄒᄡng. C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄑ ti￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿p t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬc ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃu t￯﾿ニ￯ᄒᄚ nh￯﾿テ￯ᄒᅠ m￯﾿テ￯ᄒᄀy t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi c￯﾿テ￯ᄒᄀc v￯﾿テ￯ᄒᄍng tr￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヘng ￯﾿ト￯ᄒムi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテm v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチ nguy￯﾿テ￯ᄒᆰn li￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌu c￯﾿ナ￯ᄒᄅng nh￯﾿ニ￯ᄒᄚ c￯﾿テ￯ᄒᄈ ti￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチm n￯﾿ト￯ᄒテng v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチ ch￯﾿ト￯ᄒテn nu￯﾿テ￯ᄒᄡi; ti￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿p t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬc x￯﾿テ￯ᄒᄁy d￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆng h￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌ th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムng ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿ bi￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿n, b￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪo qu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn nguy￯﾿テ￯ᄒᆰn li￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌu ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテ ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪm b￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪo ngu￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒモn nguy￯﾿テ￯ᄒᆰn li￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌu, ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃ ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルng ngu￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒモn nguy￯﾿テ￯ᄒᆰn li￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌu trong n￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロc, gi￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪm s￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆ ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬ thu￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルc v￯﾿テ￯ᄒᅠo b￯﾿テ￯ᄒᆰn ngo￯﾿テ￯ᄒᅠi. Ngo￯﾿テ￯ᄒᅠi nh￯﾿テ￯ᄒᅠ m￯﾿テ￯ᄒᄀy t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi S￯﾿テ￯ᄒᄈc S￯﾿ニ￯ᄒᄀn c￯﾿テ￯ᄒᄡng su￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt h￯﾿ニ￯ᄒᄀn 80 ng￯﾿テ￯ᄒᅠn t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬn/ n￯﾿ト￯ᄒテm, C￯﾿テ￯ᄒᄡng ty ￯﾿ト￯ᄒムang ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃu t￯﾿ニ￯ᄒᄚ x￯﾿テ￯ᄒᄁy d￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆng nh￯﾿テ￯ᄒᅠ m￯﾿テ￯ᄒᄀy t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi Y￯﾿テ￯ᄒᆰn B￯﾿テ￯ᄒᄀi nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄆm t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳn d￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬng nguy￯﾿テ￯ᄒᆰn li￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌu t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒラ v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi c￯﾿テ￯ᄒᄡng su￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt 40 ng￯﾿テ￯ᄒᅠn t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬn…

Kh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄈng ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒnh h￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロng ￯﾿ト￯ᄒムi s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆵp t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi, Gi￯﾿テ￯ᄒᄀm ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムc B￯﾿テ￯ᄒᄍi ￯﾿ト￯ᄒミ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc Huy￯﾿テ￯ᄒᆰn kh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄈng ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒnh, Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt T￯﾿テ￯ᄒᆳn s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄑ ti￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿p t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬc ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒモng h￯﾿テ￯ᄒᅠnh c￯﾿テ￯ᄒᄍng c￯﾿テ￯ᄒᄀc doanh nghi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌp Vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌt, ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ニ￯ᄒᄚa ra th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒ tr￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒンng c￯﾿テ￯ᄒᄀc s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄅm ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆬt l￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪng t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムt, gi￯﾿テ￯ᄒᄀ th￯﾿テ￯ᄒᅠnh c￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀnh tranh, kh￯﾿テ￯ᄒᄡng thua k￯﾿テ￯ᄒᄅm c￯﾿テ￯ᄒᄀc s￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄅm c￯﾿テ￯ᄒᄍng lo￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳp ngo￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi – b￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄆng ch￯﾿テ￯ᄒᆳnh kh￯﾿テ￯ᄒᄀt khao v￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ニ￯ᄒᄀn l￯﾿テ￯ᄒᆰn, kh￯﾿テ￯ᄒᄀt khao ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪc th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆳ s￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc, c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムng hi￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿n, v￯﾿テ￯ᄒᅠ tr￯﾿テ￯ᄒᆰn h￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿t l￯﾿テ￯ᄒᅠ b￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆵt ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃu t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆱ l￯﾿テ￯ᄒᄇng t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆ h￯﾿テ￯ᄒᅠo d￯﾿テ￯ᄒᄁn t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルc.