CHI TIẾT

Khánh thành nhà máy Yên Bái

28 - 01 - 2013

 

 

 

 

 

 
IMG-20

IMG-2

IMG-3

IMG-4

IMG-5

IMG-6

IMG-7

IMG-8

IMG-9

IMG-10

IMG-11

IMG-12

IMG-13

IMG-14

IMG-15

IMG-16

IMG-17

IMG-18

IMG-19