CHI TIẾT

HLV Hoàng Anh Tuấn từ chối dẫn dắt đội tuyển Việt Nam

07 - 01 - 2013

(D￯﾿テ￯ᄒᄁn tr￯﾿テ￯ᄒᆳ) – Ng￯﾿テ￯ᄒᅠy 6/1, nhi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチu ng￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒンi d￯﾿テ￯ᄒᄁn ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒa ph￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ニ￯ᄒᄀng b￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc x￯﾿テ￯ᄒᄎc v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチ vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌc ￯﾿テ￯ᄒᄡng L￯﾿テ￯ᄒᄁm V￯﾿ト￯ᄒテn H￯﾿テ￯ᄒᄍng (B￯﾿テ￯ᄒᆳ th￯﾿ニ￯ᄒᄚ ￯﾿ト￯ᄒミ￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪng ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃy x￯﾿テ￯ᄒᆪ An Nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆt T￯﾿テ￯ᄒᄁn, huy￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌn T￯﾿テ￯ᄒᄁn Tr￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬ, Long An) t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユ ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᄀm c￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi cho con trai ngay t￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi Khu di t￯﾿テ￯ᄒᆳch V￯﾿テ￯ᄒᅠm Nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳt T￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪo – n￯﾿ニ￯ᄒᄀi th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒン anh h￯﾿テ￯ᄒᄍng Nguy￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒナn Trung Tr￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆc.

Theo ng￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒンi d￯﾿テ￯ᄒᄁn n￯﾿ニ￯ᄒᄀi ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᄁy, ti￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌc c￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪc b￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆵt ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃu t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆱ 9 gi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒン s￯﾿テ￯ᄒᄀng ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿n h￯﾿ニ￯ᄒᄀn 14 gi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒン chi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチu ng￯﾿テ￯ᄒᅠy 6/1 khi￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿n nhi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチu ng￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒンi ￯﾿ト￯ᄒムi qua khu v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆc n￯﾿テ￯ᄒᅠy nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃm t￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒ゚ng ch￯﾿テ￯ᄒᆳnh quy￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチn ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヒa ph￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ニ￯ᄒᄀng t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒユ ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅc l￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒナ h￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒルi.