CHI TIẾT

Cái khó của ông Nguyễn Bá Thanh

07 - 01 - 2013

B￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒル Ngo￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi giao Nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳt cho bi￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿t Nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳt ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᆪ y￯﾿テ￯ᄒᆰu c￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃu Trung Qu￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムc ng￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆱng c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆳ t￯﾿テ￯ᄒᅠu t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi khu v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄆc quanh chu￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒラi ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪo hi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌn do Nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳt qu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn l￯﾿テ￯ᄒᄑ v￯﾿テ￯ᄒᅠ g￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヘi l￯﾿テ￯ᄒᅠ Senkaku, nh￯﾿ニ￯ᄒᄚng c￯﾿ナ￯ᄒᄅng ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆪc Trung Qu￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムc tuy￯﾿テ￯ᄒᆰn b￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒム ch￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃ quy￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチn v￯﾿テ￯ᄒᅠ g￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヘi l￯﾿テ￯ᄒᅠ ￯﾿ト￯ᄒミi￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿u Ng￯﾿ニ￯ᄒᄚ tr￯﾿テ￯ᄒᆰn Hoa ￯﾿ト￯ᄒミ￯﾿テ￯ᄒᄡng.

 

Theo tuy￯﾿テ￯ᄒᆰn b￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒム c￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄃa B￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒル Ngo￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi giao Nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳt, Th￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅ tr￯﾿ニ￯ᄒᄚ￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒ゚ng Ngo￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi giao Akitaka Saiki ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᆪ g￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄋp ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi s￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅ Trung Qu￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムc Cheng Yonghua v￯﾿テ￯ᄒᅠo kho￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪng 11h s￯﾿テ￯ᄒᄀng nay (2h GMT) ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテ ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムi vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌc B￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆵc Kinh ph￯﾿テ￯ᄒᄀi 4 t￯﾿テ￯ᄒᅠu t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi qu￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄃn ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪo Senkaku/￯﾿ト￯ᄒミi￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒ﾿u Ng￯﾿ニ￯ᄒᄚ v￯﾿テ￯ᄒᅠo ng￯﾿テ￯ᄒᅠy h￯﾿テ￯ᄒᄡm qua 7/1.

 

B￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒル Ngo￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᄀi giao Nh￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆳt h￯﾿テ￯ᄒᄡm qua c￯﾿ナ￯ᄒᄅng ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿テ￯ᄒᆪ g￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヘi ￯﾿ト￯ᄒムi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌn t￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒロi s￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᄅ qu￯﾿テ￯ᄒᄀn Trung Qu￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムc ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒテ ph￯﾿ᄀ￯ᄒᄎ￯ᄒᆪn ￯﾿ト￯ᄒム￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒムi v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒチ v￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒᆬ vi￯﾿ᄀ￯ᄒᄏ￯ᄒヌc.